Åtvids Gamla kyrka

Åtvids Gamla kyrka är en av Östergötlands största medeltida landskyrkor. Den är uppförd i senromansk stil, troligen ej långt före år 1500. År 1885 blev ett ödesår i kyrkans historia. Församlingen beslutade då att den gamla kyrkan skulle jämnas med marken. På grund av den växande folkmängden hade en ny kyrka uppförts, Åtvids Stora kyrka, och därför ansågs den gamla kyrkan vara överflödig. I sista stund reviderades beslutet så att kor och väggar fick stå kvar.

Genom en stor donation från bruksdisponent Elof Ericsson och hans familj, samt Aktiebolaget Åtvidabergs Industrier, kunde kyrkan åter resas ur sina ruiner. Den 1 september 1957 återinvigdes Åtvids Gamla kyrka av biskop Torsten Ysander. Ledare för det lyckligt genomförda restaureringsarbetet var professor Erik Lundberg.

Kalkmålningarna, som i valvet aldrig varit överkalkade, är utförda omkring 1620 av ”Matz Målare”. Han har även dekorerat kyrkorna i Vårdsberg och Hägerstad.

Altartavlan och triumfkrucifixet anses vara verk av Per Brahe den yngres hovmålare Johan Werner. Dessa är, liksom kalkmålningarna, till största delen bekostade av dåvarande herren till (Adels-) Näs, guvernören Nils Assersson Mannersköld. Två begravningsvapen, närmast predikstolen, minner om donatorns familj.

Korklockan, som hänger på korets nordvägg är sannolikt också ett minne från 1600-talet. Den brukar användas vid slutklämtning efter högmässan, en sed som är allmänt förekommande i Visby stift.

Kormattan, komponerad av textilkonstnärinnan Barbro Nilsson, är utförd av Måås-Fjetterström i Båstad.

Barockpredikstolen och en altaruppsats, nu placerad vid långhusets nordvägg, är utförda av bildhuggaren Wedulin i Hjo och skänkta till kyrkan 1730 av översten Frans Evald Fock. Han lät även uppföra gravkoret intill korets östvägg.

Orgeln är ett verk från 1751 av den berömde orgelbyggaren Jonas Wistenius. Fasadskulpturerna är utförda av Nils Österbom, känd för predikstolen i Linköpings domkyrka. Under tiden kyrkan stod i ruiner skadades orgeln och har i detalj rekonstruerats av orgelbyggarna Bröderna Moberg från Sandviken.

Kyrkans mittpunkt är altaret, Herrens bord. Det står fritt i kyrkorummet utan avskärmande altarring. Korets mått är desamma som de som i Bibeln anges för ”det allraheligaste” i Jerusalems tempel. Med triumfkrucifixet över korbågen blir hela kyrkorummets symbolik klar. Kristus har med sitt blod en gång för alla gått in i det allraheligaste och vunnit en evig förlossning. Förlåten har rämnat och en väg är öppnad för varje människa till Faderns hjärta, till bordet i Hans rike.