Foto: Bo Wretman

Återlämna gravplats

En gravplats kan utan kostnad återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen.

Det är bara gravrättsinnehavaren som får återlämna en gravplats. En blankett ”Anmälan om återlämnande av gravrätt” ska då skrivas under och denne får göra valet om eventuell gravanordning (gravsten, kors eller dylikt) ska återlämnas till oss utan ersättning eller om denne själv ska ta hand om den. Denna ansökan medges sen av oss.

Om man anger att man ska ta den själv skickas ett papper ut som ska undertecknas att man förfar med gravanordningen i överensstämmelse med lagen. Lagen 7 kap 28§ säger nämligen att medgivande till att gravrättsinnehavare får ta gravanordningen bara får ges ”om det inte finns risk för att man förfar med gravanordningen på ett ovärdigt sätt”.
Gravanordning som inte flyttas till annan gravplats ska avidentifieras som gravanordning. D.v.s. texten ska slipas bort eller gravanordningen placeras så att texten inte kan göras synlig.

Om man angett att gravanordningen utan ersättning lämnas till oss görs alltid en bedömning om gravanordningen är av så kallat ”kulturhistoriskt intresse”. Om bedömning görs att den inte är det så tas gravstenen bort och gravplatsen kan så småningom återupplåtas till en annan familj.

Om du vill lämna tillbaka en grav så kontakta oss för en blankett.