Grav och vård

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Många berättar för sina anhöriga om hur och var de vill bli begravda i framtiden. Om en avliden person inte har berättat, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning.

Det finns fem olika typer av gravsättningsplatser: kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund och askgravplats.

Vid jordbegravning eller kremering kan gravsättning ske i befintlig grav eller i ny grav, som upplåts kostnadsfritt i 25 år. Därefter kan man förlänga gravrätten i 10 år till en kostnad av 1500 kr. Om gravplats inte redan finns hjälper vaktmästarna dig med att utse en ny gravplats.

Vid kremering finns ytterligare alternativ för gravsättning av askan utöver urngrav, nämligen gravsättning i minneslund eller på annan plats. Det senare innebär spridning av askan över hav eller fjäll. Då måste man kontakta länsstyrelsen för att få tillstånd att göra en sådan handling.

Gravsättning i minneslund är ett helt anonymt gravskick och utförs av vaktmästaren, vilket innebär att de anhöriga inte får vara med när askan grävs ner och får därför inte heller veta exakta platsen för gravsättningen.

De flesta begravningsplatser är allmänna – för alla

I Sverige har vi så kallade allmänna begravningsplatser. Oftast ligger dessa platser på kyrkans mark. Alla som är folkbokförda i Sverige och betalar kommunal inkomstskatt, betalar en begravningsavgift. I avgiften ingår att man får gravsättas på en allmän begravningsplats och ligga begravd där under 25 år. Anhöriga kan förlänga tiden efter dessa 25 år.

Gravskötsel och skötselavtal

Som gravrättsinnehavare ansvarar du för att hålla graven i ett vårdat skick. Om du bokar gravskötsel sköter kyrkogårdsförvaltningen graven mot en avgift.

Kontakt

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst, har du frågor om gravar eller undrar du något om Aspelands pastorats verksamhet? Här hittar du alla våra medarbetare!