Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Här finns information om hur Askims församling hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR.

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. 

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter, i samband med förrättningar, och även vid din medverkan i församlingarnas grupper och verksamheter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

I rutorna längst ned på sidan skriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter. 


Rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt Dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (till exempel i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Kyrkoherde Eric Muhl 
Telefon: 031-731 63 15
E-post:  eric.muhl@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Askims församlings dataskyddsombud:

Sarah Edstroem, Xeeda AB
Telefon: 070-281 89 34 
E-post: dso@xeeda.se 

Du som medlem

Om du är medlem i Svenska kyrkan och bosatt inom Askims församlings område behöver vi behandla vi vissa av dina personuppgifter.

Om du skickar e-post till oss

Inkommande e-post innehåller i regel personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande.

Om du bokar dop av barn

Ett barn får döpas när båda vårdnadshavarna begär att ett barn ska döpas till kristen tro. Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig för ändamål som rör dopet.

Om du bokar vigsel

Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra vigseln, vilket inkluderar exempelvis bokning av lokal och resurser för vigseln, anteckningar som förs under vigselsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen.

Om du bokar dop av vuxen

Vi behöver personuppgifter för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar kontakt kring dopet, inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen.

Om du bokar begravningsgudstjänst

När du bokar en begravningsgudstjänst kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Det huvudsakliga syftet med att dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera och förrätta begravningsgudstjänst.

Om du bokar lokal

När du bokar en av Askims församlings lokaler kommer vi att be om vissa personuppgifter för att vi ska kunna administrera lokalbokningen och kontakta dig vid behov.

Om du konfirmeras

Vi behöver behandla ungdoms och vårdnadshavares personuppgifter för att ungdomen ska kunna konfirmera sig.

Minstingen Mikaelskyrkan

Om ditt barn deltar i barngrupp

Om ditt barn går i en barngrupp hos oss behöver vi behandla dina och ditt barns personuppgifter.Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna komma i kontakt med dig vid behov. Vi behöver veta vilka barn som går i våra barngrupper och i så fall om de har några särskilda behov.

Om du deltar i vuxengrupp

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att du ska kunna delta i vår grupp. Detta till exempel för att kunna meddela om ett grupptillfälle ställs in eller något annat som är relevant för ditt deltagande i vår verksamhet.

Om du interagerar med oss på sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom LinkedIn, Facebook och Instagram. Om du väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar.

Hantering av handlingar

Handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier: vissa typer av allmänna handlingar samt handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000.

Bild- och filmmaterial

Askims församling tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet.

Om du söker jobb

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna hantera din ansökan.

Om du använder Swish

Vi är anslutna till Swish för att kunna hantera och underlätta vissa betalningar. Banken är ansvarig för den behandling av personuppgifter de utför i och med transaktionen medan vi är ansvariga för den behandling vi utför efter att ha tagit emot din betalning.