Foto: Göran Ramsli

Om Askims församling

Lär känna Askims församling, en församling i utveckling som strävar efter samspel med människor som bor och arbetar i området.

Låter det spännande?
Det är det. Församlingen har tagit på sig utmaningen att skapa oaser som kan ge stillhet, vila, tröst och inspiration. Askims församling har som mål att levandegöra den kristna tron och de kristna traditionerna. Därför finns både söndagens gudstjänst och vardagens verksamhet för alla åldrar.

Livets avgörande ögonblick

I dop, konfirmation, vigsel och begravning - där finns kyrkan med. Alla behöver vi kyrkan vid dessa viktiga stationer: vid livets början, i ungdomens omtumlande tid, i vår krafts dagar och vid livets slut.

Omsorg

Askims församling vill genom diakonerna, prästerna och de många frivilligarbetarna ta ett socialt ansvar. Hembesök, sjukbesök, enskilda samtal, empati och lyssnande är oerhört viktiga delar av vår församlings liv. I en tid av högt tempo och höga krav finns det ett stort behov av att möta någon som har tid att vara närvarande och lyssna.

Kultur

Svenska kyrkan är en kulturbärare av stora mått. I vår församling äger mycket rum som vi förknippar med svensk historia och svensk kultur. Våra kyrkbyggnader är kulturskatter. Musiken, konsten och litteraturen - allt detta som har med kultur och bildning att göra är sammanvävt med vår kristna tradition. I församlingens dagliga verksamhet lever detta, samtidigt som en förnyelse sker.

Medlem i Svenska kyrkan

Det finns många skäl att vara medlem i Svenska kyrkan. En sak har alla gemensamt: Du är viktig!

Församlingsinstruktion

Ett styrdokument för församlingens verksamhet. I instruktionen ges riktlinjer och mål för de fyra verksamhetsområdena: Gudstjänst, Diakoni, Undervisning och Mission.

Verksamhetsuppföljning

En sammanfattning av vad som hände i Askims församling under respektive år, i text och i siffror. Här finns verksamhetsuppföljningar årsvis sedan 2018 då församlingen blev en egen ekonomisk enhet efter att Göteborgs kyrkliga samfällighet avvecklats. Varje års verksamhetsuppföljning innehåller en sida med bilder från det gångna året.

Kyrkoråd i Askims församling 2022-2025

Efter kyrkovalet den 19 september 2021 har ett nytt kyrkoråd utsetts utifrån hur många mandat nomineringsgrupperna fick. Det nya kyrkorådet har nu inlett arbetet i den nya mandatperioden.

Officiella anslag från kyrkofullmäktige

Askims församlings kyrkofullmäktige sammanträder två gånger per år.

Frivillighetsprojekt

Rapport från frivillighets- och församlingsutvecklingsprojekt med bidrag från Göteborgs stift och Göteborgs kyrkliga samfällighet. En projektgrupp från församlingen besökte framgångsrika församlingar i England, USA och Sverige. Hur lyckas man tillvarata frivilligt engagemang?

Stiftelser i Askims församling

I Askims församling finns två stiftelser man kan söka medel från, Elsa Landbys stiftelse och Stiftelsen Vallins minnesfond.

Mentormammor - Askims församlings missionsprojekt

Som särskilt missionsprojekt har församlingen valt Act Svenska kyrkans projekt ”Mentormammor”. I Etiopien, Sydafrika, Eswatini och Egypten besöker äldre, erfarna mammor unga mammor som har det svårt på olika sätt.