Foto: Tommy Hvitfeldt

Renovering Askims kyrka våren 2022

Askims kyrka har varit stängd under våren för invändig renovering. Kyrkan återinvigdes söndag 3 juli.

Foto: Daniel Olander

Här publiceras löpande hur arbetet fortskrider! 

Om Askims kyrkas renovering interiör 2022

Syfte
Kyrkan är i behov av periodiskt underhåll och konservering av fasta inventarier. 
Tillgänglighet - Behov av ytterligare en toalett och anpassningar för att göra kyrkan tillgänglig för fler, på ett enklare sätt. Utrymningsvägarna behöver anpassas.
Med planerade förändringar kommer det maximala antalet deltagare i kyrkan kunna ökas till 300 personer.

Exempel på konkreta åtgärder:

  • Marken vid trappan utanför kyrkporten höjs och anpassas så att steget försvinner. Kyrkportens öppning breddas, befintligt utseende behålls.
  • Kapprummet kompletteras med ytterligare en toalett.
  • Väggarna målas och förhoppningen är att det underliggande paneltaket kan tas fram.
  • Tillgänglighetsrampen upp till koret anpassas.
  • Altaruppsatsen och predikstolen konserveras. 
  • Dörröppningen mellan kyrksalen och sakristian breddas och därmed måste även predikstolen flyttas något, närmare  bänkarna.
  • Ny utrymningsväg genom  sakristian. Entrédörren till sakristian flyttas, från öster till söder, där en ny trappa med en räddningsavsats (för rullstolar) byggs.
  • Ett inre rum avdelas och blir sakristia för tjänstgörande präster med förvaring av sakral utrustning, textilier med mera.

Nedan ser man hur kyrkan röjs för att renoveringsarbetet ska kunna börja. 

Askims kyrka röjs.

Arbetet påbörjas

Nu har inventarier skruvats loss, burits ut eller täckts över och skyddats. Ställningar har byggts upp för att kunna arbeta på alla ställen. Ett tillfälligt ”golv” har anlagts högt under taket. Processen syns i bilderna nedan. Det kan vara lite svårt att orientera sig på bilderna. Ovanför koret har brädorna blottats, man kan också se fästena till takkronorna hela vägen längs mittgången. Den röda stegen står innanför dörren till sakristian och nederst till höger på bilden syns taket ovanför orgeln.

Bilder från pågående renovering av Askims kyrka februari 2022.