Biskopsvisitation i pastoratet

Nyhet Publicerad Ändrad

Södra Lapplands pastorat har haft biskopsvisitationer i mars.

Foto: Olle Thoors

Biskop Åsa Nyström har denna gång tillsammans med domprosten och kollegor från stiftskansliet besökt följande församlingar: Vilhelmina församling den 20/3, Dorotea-Risbäcks församling den 21/3 och Åsele-Fredrika församling den 22/3. I september blir det Lycksele- och Stensele församlingars tur att få visitation.

Vad är en biskopsvisitation?

Biskopen är andlig ledare för Luleå stift och har sin arbetsplats på stiftskansliet i Luleå. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Den uppgiften gäller främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiftet har också förvaltande uppgifter. Luleå stifts verksamhetsidé är att; ”i dialog med församlingar och omvärld, främja församlingslivets utveckling, tillse kyrklig ordning och ämbete samt förvalta gemensam egendom och skog”.

När biskop Åsa kommer ut till pastorat och församlingar i stiftet gör hon det i form av visitationer där hon vill stödja och främja Svenska kyrkans vardagsarbete. Hon tillser också alla funktioner och medverkar till kalibrering av alla förutsättningar och funktioner. Biskopens roll är att vara den ytterst sammanhållande av alla medarbetares ansträngningar och hon ska fördela sin roll och insats rättvist mellan församlingarna.

Biskop Åsa Nyström i Vilhelmina. Foto: Helén Lundberg

Under dessa dagar i mars har samtal förts i de respektive församlingarna under rubrikerna: Gudstjänstutveckling, Barn och unga, Diakonala utmaningar, Trosfördjupning och växt, Idealitet och frivillighet, Skapelseansvaret

Församlingarnas chefer, församlingsherdarna, har beskrivit sina arbetslags olika förutsättningar i dialog med biskopen och de närvarande deltagarna och även gett en bild av hur man som kyrka uppfattar utmaningarna i glesbygdssamhället. Det minskade barnantalet och en vikande befolkning ute i byarna är gemensamma svårigheter för alla att kämpa emot. Service och logistik blir dyra omkostnader för kommunerna och socialt är den minskade gemenskapen bland människor ett hot.

Svenska kyrkan med sina verksamheter och lokaler blir i denna situation en stor tillgång i vardagen och många ensamma och sjuka finner hopp och framtidstro i kontakt med kyrkan och i mötet med Kristus och den heliga Anden. Församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet och sammanhang för de äldre vill vara och är mötesplats för människor, präglad av mångfald, delaktighet och öppenhet.

Under dagarna med besök av biskopen i Södra Lapplands pastorat har samtalen mynnat ut i en positiv känsla bland medarbetare och förtroendevalda och Svenska kyrkan i södra Lappland jobbar vidare med stärkta krafter.

 

Medarbetare i Vilhelmina församling. Foto: Helén Lundberg
Deltagare i biskopsvisitationen i Dorotea-Risbäck. Foto: Olle Thoors
Kyrkoherde Helén Lundberg deltar i kvällsmässa i Dorotea kyrka. Foto: Olle Thoors
Doroteakören sjunger på kvällsmässa i Dorotea kyrka. Foto: Olle Thoors
Givande livlig diskussion i Åsele med biskopen. Foto: Olle Thoors
Församlingsherde Soile Nevankari i Åsele-Fredrika församling. Foto: Olle Thoors
Glada middagsbuffébesökare i Åsele. Foto: Olle Thoors
Ljuvliga bakverk avnjöts i Åsele. Foto: Olle Thoors