Delaktighet i praktiken

Nyhet Publicerad Ändrad

En fältstudie med gudstjänsten i centrum

Mitt namn är Caroline Gustavsson. Jag är docent i religionspedagogik och lektor i religionsdidaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Stockholms universitet.

Religionspedagogik/didaktik är ett forskningsfält och ämne som ger utrymme för en reflektion kring lärande och undervisning och villkoren för detsamma i såväl kyrkliga som icke-konfessionella sammanhang. Ämnet finner sina rötter inom såväl pedagogik som religionsvetenskap och teologi. Inom religionspedagogik möter man de pedagogiska frågeställningarna i en religiös kontext eller i relation till religiösa frågor. Det religionspedagogiska forskningsfältet rymmer därför såväl teologiska som religionsvetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv.

Foto: Linda K Robson

Under två års, med start den 1 september 2017, har jag fått förmånen att som forskare följa den prioritering på gudstjänst som man gjort i Asarums Pastorat. Den 12 januari 2020 släppte jag min rapport från forskningsprojektet i Asarums pastorat ”Delaktighet i praktiken - Gudstjänsten i centrum”, vilket avslutade Asarums pastorats särskilda satsning på gudstjänstprioritering. #delaktighetipraktiken #gudstjänstprio

Ni är välkomna till expeitionen i Asarum för att hämta er ett gratis exemplar!
Öppettider mån-ons samt fre mellan kl.10-12.00
Tfn 0454-32 86 00 E-post: asarum.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Studiens syfte

Det övergripande syftet med projektet är att jag som forskare ska bidra till en analys av den gudstjänstprioritering man gör i Asarums pastorat.

Det vetenskapsteoretiska syftet är därtill att undersöka hur olika aspekterna av delaktighet utmanas, formas och förändras i gudstjänstpraktiken, under den pågående gudstjänstprioriteringen. Jag är som exempel nyfiken på om du och andra församlingsbor tydligare kommer kunna identifiera er med gudstjänsten som en följd av prioriteringsarbetet och om din och andras vilja till engagemang i kyrkan förändras.

Under två år kommer jag i perioder att som forskare återvända till pastoratet för att spegla, begreppsliggöra och analysera det projekt som pastoratet själva initierat kring gudstjänst. Jag kommer observera de anställdas reflektionsarbete, delta i gudstjänster och genomföra intervjuer med anställda, ideella och församlingsbor. 

Studiens relevans och användbarhet

Projektets resultat kommer vara av betydelse för Asarums pastorat genom den belysning, begreppsliggörande och analys av ett pågående förändringsarbete som forskningsprojektet bidrar till. Men projektet har redan väckt nyfikenhet i andra församlingar i Sverige och kommer förhoppningsvis vara av betydelse för också dem framöver och för andra forskare med intresse för frågor kring delaktighet, gudstjänst och den kristna kyrkans plats i en tid av religiös förändring.

Ett sätt att stärka projektets relevans för församlingen är att jag har knutit en referensgrupp till projektet som består av anställda, ideella och församlingsbor. Vill du dela tankar kring gudstjänstprioriteringen som kan vara av intresse också för mig som forskare så finns de på plats i pastoratet som en länk till mig, också när jag själv inte är i pastoratet.

Gruppen består av: Håkan Alfredsson, Ringmåla, Åke Johansson, Asarum, Mia Dahl, församlingspedagog, Jennie B Sigurdsson, musikpedagog, Tony Ganestedt, kyrkogårdsarbetare och kyrkvaktmästare, Nellie Johansson, Svängsta, Karin Elmblad, präst och kyrkoherde.

Forskningsprojektet och gudstjänstprioriteringen delar därtill en hashtag #delaktighetipraktiken som du kan se i sammanhang där de båda synliggörs i sociala medier.

Min roll som forskare

Min roll är inte att driva förändringsarbetet i en förutbestämd riktning men jag blir genom forskningsprojektet en slags aktör som tillsammans med anställda, ideella och församlinsbor är av betydelse för det förändringsarbete som kommer att ske. Vilken riktning gudstjänstprioriteringen tar är dock en fråga som under hela projektet ägs av pastoratet genom kyrkoherde Karin Elmblad och kyrko- samt församlingsråd, i enlighet med den demokratiska ordning som råder.

Genom referensgruppens kompetenser samt prövningar i de olika forskningsseminarier där jag deltar, säkerställs att de olika tolkningarna som jag presentera som ett resultat av projektet är tillförlitliga och valida, avseende såväl enskilda utsnitt som den tolkning som görs av det samlade materialet.

Foto: Magnus Aronsson