Foto: Linda K Robson

Kyrkogårdarna

Välkommen till Asarums och Ringamåla kyrkogårdar! Vi strävar efter att du som besökare ska finna våra kyrkogårdar vackra, välskötta och rofyllda, likväl som att kontakterna med oss ska upplevas som positiva.

VAL AV KYRKOGÅRD

Man kan själv välja på vilken kyrkogård eller begravningsplats man vill bli gravsatt. Med gravsättning menas att stoft eller aska överlämnas till jord eller vatten. Stoft eller aska får bara gravsättas på allmän eller enskild begravningsplats. Om gravsättningen ska ske på en sedan tidigare använd gravplats, t ex i en familjegrav, måste gravrättsinnehavaren lämna sitt tillstånd. Väljer man en ort där man inte är folkbokförd får man bli begravd där om det finns tillräckligt med utrymme för gravplatser. Om man önskar strö askan i havet måste man kontakta länsstyrelsen i det län där gravsättningen ska göras för att få ett godkännande.
Gravsättning av stoft ska äga rum snarast möjligt och senast en månader efter dödsfallet och gravsättning av aska ska göras inom ett år efter kremeringen. I vissa fall beviljas uppskov, t.ex. om anhöriga behöver tid för att enas i någon fråga.

GRAVANSVAR

Skötseln för en grav vilar på anhöriga och innehavaren av gravbrevet (bevis för att man innehar en grav). Om man vill ha hjälp med skötseln kan man köpa den tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen. Man kan ringa hit till Kyrkogårdsförvaltningen, tfn 32 86 00, eller besöka oss och diskutera igenom vad det finns för olika alternativ. Minneslundarna är skötselfria gravformer.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften är en årlig avgift som beräknas efter den kommunala beskattningsbara inkomsten och betalas av den som inte tillhör Svenska kyrkan. För Dig som tillhör Svenska kyrkan ingår begravningsavgiften i kyrkoavgiften. Begravningsavgiften används till att betala förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna vilket bland annat innebär kostnader för personal, lokaler och maskiner, att sköta allt i samband med gravsättning och kremering, att tillhandahålla lokaler både för religiösa och icke religiösa begravningsceremonier, att anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser samt att tillhandahålla gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats.

Enligt begravningslagen ska alla gravsättas. Om det inte finns någon anhörig eller närstående som ordnar med begravningen gör kommunen det.

Viktig information

angående erbjudande från privat gravskötselföretag.

Tre olika lundar

Asarums askgravlund

Området för gravsättning av askor utgörs av en cirkelrund yta som är indelad i fem fält, genomkorsad av gångytor och bevuxen med sedum/örtvegetation.

Asarums minneslund

Gravskiktet i Asarums minneslund är avsätt för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska ska grävas ner inom ett gemensamt område.

Ringamåla minneslund

Gravskiktet i Ringamåla minneslund är avsätt för ett gravskick med kollektiv och anonym karaktär där avlidnas aska ska grävas ner inom ett gemensamt område.

Skyltning på kyrkogårdarna

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp gröna skyltar på vissa gravplatser med uppmaningen: ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen”

Återtagande av gravar

Asarum-Ringamåla församling återtar ett större antal gravar genom beslut i enlighet med Begravningslagen 7:e kapitel fr o m 2023.

Kontakta oss på Expeditionen

Våra öppettider
Mån-Ons & Fre kl.10-12:00 
Tfn 0454-32 86 00
asarum-ringamala.forsamling@svenskakyrkan.se

Post och besöksadress:
Asarum-Ringamåla Församling
Prästgårdsallén 8
374 50 Asarum

Kyrkogårdssäkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen är ålagd att besiktiga uppsatta gravstenar. Besiktningen görs utifrån ett säkerhetsperspektiv för att undvika att såväl personskador som skador på gravstenen uppstår. Berörd gravrättsinnehavare tillskrivs och uppmanas att åtgärda bristerna på gravstenen. Besiktning av gravvårdar upp till 150cm höjd är nu avklarad på våra kyrkogårdar.

Begravningspastoralen

Begravningspastoralen är en beskrivning av hur anställda och förtoendevalda i Asarum-Ringamåla församling ska hantera begravningsfrågorna.
Uppdateras för närvarande.

Ordlista

Allmän begravningsplats: begravningsplats där gravplats upplåtes för alla
Bisättning: stoftet efter den avlidne lämnas på en särskild plats i väntan på jordfästningen
Begravningsclearing: hemförsamlingen bekostar begravning i annan församling
Begravningsgudstjänst: den handling genom vilken den döde överlämnas i Guds barmhärtighet och de anhöriga får ta avsked (har tidigare kallats jordfästning)Enskild begravningsplats: andra begravningsplatser än allmänna
Gravrätt: den rätt som uppkommer när en bestämd gravplats upplåts för gravsättning
Gravsättning: placering av stoft eller aska vid gravplats eller utströende av aska i minneslund eller på annan plats
Gravvård: gravsten eller kors