Biologisk mångfald

Åtgärder vi arbetar med för att gynna den biologiska mångfalden. 

Det finns cirka 300 arter vilda bin i Sverige.
Vart tredje svenskt vildbi, nästan 100 arter riskerar att dö ut på sikt. Det är väldigt allvarligt, bland annat för att binas pollinering ger oss mycket
av den mat vi behöver.

Vilda bin – solitärbin och humlor – kan bara leva av pollen och nektar. Därför är de helt beroende av blommande växter. Många av våra blommande växter har minskat i landskapet. Bristen på vilda blommor i vårt landskap är en av de största orsakerna till att bin och andra pollinerande insekter minskar.

På kyrkogårdarna i Asarum-Ringamåla församling planterar vi blommor som ger nektar och pollen under hela säsongen för att hjälpa såväl bin, fjärilar som fåglar.  

Bikupor

På våra kyrkogårdar har vi i samarbete med biodlarföreningen satt ut bikupor, för att utvecklingen av blommor och blommande träd.

Vi fokuserar även på att plantera blommande träd på kyrkogårdarna för att gynna såväl insekter som fågelliv.

Odlingsbäddar

Ängar

Många ängsblommor lockar till sig fjärilar, humlor och bin samt ger föda och livsrum för ännu fler insekter och djurarter. Våra ängar är anlagda på outnyttjad mark.

Odlingsbäddar

Fågelholkar & Fladdermusholkar

Bostäder till fåglar och fladdermöss finns på området.

Insektshotell - bostäder till insekter

Vår faunadepå består av stockar och grenar som lämnats i en hög, för att gynna den biologiska mångfalden. Här trivs mossor, svampar och insekter. Många skalbaggar lever som larver inuti murkna träd och grenar innan de utvecklas till vuxna individer.

Döda träd

Vi sparar stubbar för att bli hem åt insekter, mossor, lavar och svampar. Här kan även fåglar och däggdjur hitta mat och bygga bo. Död ved är en bristvara i dagens landskap och många arter som är beroende av denna miljö har blivit sällsynta. Genom att spara döda träd kan man alltså hjälpa en mängd olika arter. 

Kompostering

Gräsklipp

 

Vattenbesparing

Grundvatten

Bevattningslådor

Vi erbjuder alla gravrättsinnehavare bevattningslådor till blommorna på gravarna för att spara på vattenförbrukningen, emot en kostnad.

Vi följer säsongens gällande bevattningsrestriktioner.

Kontakta expeditionen om du är intresserad av att ta del av erbjudandet ang. bevattningslådor. Se uppgifter nedan.

Kontakta oss på Expeditionen

Våra öppettider
Mån-Ons & Fre kl.10-12:00 
Tfn 0454-32 86 00
asarum-ringamala.forsamling@svenskakyrkan.se

Post och besöksadress:
Asarum-Ringamåla Församling
Prästgårdsallén 8
374 50 Asarum