Foto: Linda Robson

Asarums kyrka

Asarums kyrka är en likarmad korskyrka utan torn och har anor från sent 1100- eller tidigt 1200-tal.

Där Asarums kyrka är belägen fanns från början en liten kyrka av gråsten, en så kallad långhuskyrka från slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet. Den första utbyggnaden gjordes 1697 och ytterligare två utbyggnader har gjorts sedan dess. Över västra ingången står årtalet 1799, det är det året som  sista tillbyggnaden gjordes och kyrkan fick sin nuvarande korsform. Klockstapeln står på höjden öster om kyrkan. Sitt nuvarande utseende har den troligen haft sedan mitten av 1700-talet, på torntuppen står årtalet 1740.

Altartavlan inne i kyrkan föreställande Jesu korsfästelse målades 1866 av bygdens son, konstnären Bengt Nordenberg. Till höger i koret kan ni se den gamla altartavlan föreställande Kristi himmelsfärd, som målades 1813 av Per Hörberg. På altaret står det två stora ljusstakar av malm, dessa är daterade till 1639.

Den medeltida kalkstens och granitdopfunten är från senare delen av 1200-talet. Enligt uppgift har dopfunten under en tid använts som fågelbad men sedan åter tagits till kyrkan. Vi använder idag en dopfunt från 1876 i trä. Det tillhörande dopfatet skänktes av kyrkoherde Fritz Witzell och har enligt inskriften på den en gång tillhört "den rövade grekiska kyrkoskatten”.

De gamla gravstenarna som ni kan se på golvet i gångarna lades dit 1829 och markerar alltså inte några gravplatser, även om sådana säkert funnits i kyrkan.

Det finns totalt fem ljuskronor i kyrkan. På ljuskronan som hänger mellan koret och mittskeppet finns inskriptionen: "Åhr 1791 till minne af fru Elisabet Kraak”. Rakt under ljuskronan sägs hennes stoft vila under golvet.

Vid restaureringen 1955-56 upptäcktes ett antal bänkdörrar med namn på byar och gårdar i socknen som troligen är från 1600-talet.

Audioguide om Asarums kyrka

Starta guidningen

Panoramavy av Asarums kyrka

www.rondell.net