Om projektet

Pilgrimsleden Västra Värmland är ett samverkansprojekt mellan Svenska kyrkan i Arvika, Eda, Köla-Järnskog och Säffle, samt Säffle, Arvika och Eda kommuner. Projektet har drivitss med medel från Leader Växtlust Värmland och pågick 2012-13. Efter projekttiden fortsätter arbetet att utveckla leden.

Under medeltiden var ett av de stora pilgrimsmålen Olof den heliges grav i Nidaros (nuvarande Trondheim) Människor vandrade från olika delar av Norden och kom också från kontinenten. Det gick flera leder genom Sverige och en av dem gick genom Västvärmland. Andra stora pilgrimsmål var Jerusalem och den heliga gravens kyrka, aposteln Petrus grav i Rom, aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostela. Vid reformationen upphörde pilgrimsvandringarna i den protestantiska delen av kristenheten.

I dag finns ett nyvaknat intresse för pilgrimsleder och pilgrimsvandringar, såväl för enskilda som i grupp.  2010 utsåg Europarådet Olavsvägarna i Norden till Europeiska kulturvägar såsom man tidigare gjort med andra pilgrimsleder.

Pilgrimsled i Västra Värmland syftar till att återupprätta de leder som kom från Västra Götaland till Lurö-, respektive från Edsleskog i Dalsland via Svanskog och Lönnskog, till Gladisvall och vidare till Skillingmark i norr och därifrån mot Trondheim.

Leden märks med den pilgrimssymbol som är gemensam för Norge och Sverige för leder mot Trondheim. Av praktiska skäl dras större delen av leden utmed gamla landsvägar, redan upptrampade stigar och ”avtågade” banvallar. Lokalbefolkningen spelar här en viktig roll i att hitta ”säker” mark att gå på. Närmast gäller det att få till stånd bra avtal med markägare. Utmed hela leden behövs det hjälp med att sätta ut ledmarkeringar, någon gång per år se ö

ver leden och rapportera in till styrgruppen ev. skadegörelse mm.

Ett ledord i projektet är TANKE, en sammanfattning av orden: Turism, Andlighet, Natur, Kultur och Ekonomi.

Turism –Västra Värmland är ett område rikt på kulturhistoriska sevärdheter, skön natur och stor hantverksskicklighet väl värt att se och besöka.

Andlighet – Många människor idag söker en slags inre ro och stillhet. Pilgrimsvandringar är ett sätt som kan öppna sinnena för nya andliga upplevelser.

Naturen – Västra Värmland erbjuder alltifrån vida slätter till storslagen natur med innanhavets mäktighet som Vänern utgör; från trolska skogar med små vattendrag till gamla banvallar genom en gång folkrika byar. Artrikedomen är påfallande med havsörnar i Vänerområdet och älg och varg längre norrut.

Kultur – I västra Värmland finns Värmlands forntätaste bygder. Här finns spår efter tidiga strandhuggare men också prov på bofast befolkning. Här finns medeltida kyrkor, kyrkplatser och källor som berättar om tidigare pilgrimer och deras vandringar.

Ekonomi – En Pilgrimsled i Västra Värmland innebär både utmaningar och möjligheter till ekonomisk utveckling. Med en aktiv pilgrimsled kommer inspiration, och nya inkomstkällor kan skapas. Mat- och övernattningsställen saknas på många sträckor utmed leden idag.

För att projektet inte ska stanna vid en TANKE behövs alla resurser som går att uppbåda. Om du är intresserad av att vara med i arbetet för Pilgrimsled i Västra Värmland kontakta projektledaren eller någon från styrgruppen i ditt område.

Styrgrupp
Sören Olsson (projektledare 2012-13)

Monica Fryxelius, Arvika pastorat
monica.fryxelius@svenskakyrkan.se 0570-728217

Lotta Cohén, Säffle pastorat
lotta.cohén@svenskakyrkan.se 0533-691345

Günter Hölscher, Köla pastorat
gunter.holscher@svenskakyrkan.se 070-6305197

Eva Aasum, Arvika kommun
eva.aasum@arvika.se 0570-81791

Elisabet Johansson, Säffle kommun
elisabet.johansson@saffle.se, 0533-68 10 10

Lasse Sjöberg, Eda kommun
lasse.sjoberg@eda.se 0571-28119

Ann-Louise Axelsson, Eda kommun
ann-louise.axelsson@eda.se 0571-28370