Kyrkogården-nutidens Noaks ark

Så heter LEADER-projektet som Arvika pastorat bedriver från sommaren 2020 – hösten 2023. Det handlar om att inventera och främja livsmiljöer och arter, såväl växter som insekter och fåglar.

Den bibliska urbilden för detta är Noaks ark. Det handlar om att rädda, bevara och trygga fortbeståndet av arternas mångfald i skapelsen och det ömsesidiga beroendet av varandra.

Kyrkogårdar är viktiga miljöer för den biologiska mångfalden. Här kan man till och med finna örter som varit beroende av de slåtterängar och beteshagar som funnits i bygden i kanske tusen år men försvunnit när jordbruk lagts ner eller förändrat sina brukningsmetoder.

Om kyrkogården sköts på rätt sätt kan den utgöra ett en fristad för sådana växter och därmed de flugor, bin, humlor och fjärilar som är beroende av dem. Ett rikt insektsliv betyder i sin tur dukat bord för fåglar och fladdermöss, särskilt om man dessutom sparat och vårdat gamla träd. Med detta projekt vill Arvika pastorat intensifiera sitt arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

 Arvika pastorat har sökt projektmedel för detta arbete dels för att pastoratet har ansvar för 10 aktiva kyrkogårdar och två före detta kyrkogårdar som nu är fornminnen, och dels för att det ingår i kyrkans uppdrag att vårda skapelsen.

 Skötselmetoder och sortval testas även i praktiken och följs upp med nya inventeringar. Den egna personalen utbildas, både om biologisk mångfald och ekosystemtjänster generellt och om de nya skötselplaner, metoder och sortval som metoder som projektet tagit fram. I projektet deltar förutom pastoratet bl.a. Länsstyrelsen och några lokala företag.

Du som vistas på kyrkogårdarna och uppmärksammar växter och djur – rapportera gärna dina iakttagelser på Artportalen (www.artportalen.se).  Då kan vi nämligen ha nytta av vad du sett i arbetet med projektet.

Här kan du ladda ner målarboken Noaks Ark