En bebis doppar handen i en skål med vatten.
Foto: Louise Hedberg /Ikon

Dop av barn

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

Ett barn får döpas när båda vårdnadshavarna begär detta. Det finns två sätt för dopprocessen att inledas: antingen bjuder församlingen/pastoratet in till dop, eller så kontaktar vårdnadshavarna själva församlingen eller pastoratet.

Inbjudan skickas enbart till barn med en eller flera vårdnadshavare som är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppgifter om sådana barn gallras vid utgången av barnets fjärde levnadsmånad eller när vårdnadshavare innan dess begär att gallring ska ske.

Är ingen av vårdnadshavarna medlem i Svenska kyrkan behöver vårdnadshavarna vända sig till Arvika pastorat för att boka tillfälle för dop.

Uppgifter om vårdnadshavare

Dina personuppgifter behandlas av oss med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig för ändamål som rör dopet, inklusive för att inhämta ditt och eventuell annan vårdnadshavares samtycke till dop.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om barnet

Vi behöver ditt barns personuppgifter på följande grunder:

  • Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal (kyrkoordningens stadgar) för barnets räkning.
  • Vi kommer att efter dopet föra in ditt barn i Svenska kyrkans medlemsregister. Behandlingen utförs med stöd av det avtal (kyrkoordningens stadgar) som du genom ditt barns dop ingår för barnets räkning.
  • Med vårdnadshavares samtycke kan barnets förnamn samt datumet för dopet göras tillgängligt på en dopängel eller ett dopträd i några av våra kyrkor där detta görs. 
  • Med vårdnadshavares samtycke ber församlingen för barnet som nämns vid namn i nästkommande gudstjänst.
  • I några av församlingarna i pastoratet inbjuds barn och föräldrar till en högtid för de som blivit döpta under året där man kan hämta exempelvis sin dopängel. Inbjudan skickas med stöd av vårt berättigade intresse att utföra medlemsvård. Med vårdnadshavares samtycke kan barnets namn läsas upp i kyrkan under gudstjänsten.
  • De första av ditt barns levnadsår kommer vi att använda dina kontaktuppgifter för att skicka dopdagshälsningar i några av församlingarna. De första 12 åren kommer vi även att skicka inbjudningar till olika verksamheter som riktar sig barnet och er som vårdnadshavare. När barnet är mellan 14 – 16 år kommer också inbjudan till konfirmation att skickas ut. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse att utföra medlemsvård.

Om du inte lämnar ditt barns personuppgifter till oss kan barnet inte döpas och bli medlem i Svenska kyrkan.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Barnets personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om genomfört dop och medlemskap i Svenska kyrkan är känsliga personuppgifter. Vi behandlar i normalfallet dessa känsliga personuppgifter med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken den döpte blir medlem genom sitt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till någon utanför Svenska kyrkan utan vårdnadshavarens samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Uppgifter om eventuell fadder

Om en fadder anges kommer hen att antecknas under dopsamtalet och bevaras i dopboken för historiska ändamål. Registreringen utförs med stöd av verksamhetens och den döptes berättigade intresse av att dokumentera barnets fadder. Bevarandet sker därefter med stöd av arkivändamål av allmänt intresse.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till dop görs vanligtvis via telefon eller e-post. Personuppgifterna lämnas av den som gör dopanmälan.

För vårdnadshavare rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, civilstatus, e-postadress, telefonnummer och adress.

För barn rör det sig om namn, personnummer, datum för dop och namn på eventuell fadder.

För eventuell fadder rör det sig om fadderns namn och namn på den döpte.

För eventuellt medverkande rör det sig om namn, kontaktinformation och roll.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I dopboken anges bl.a. uppgifter om barnet, vårdnadshavarna och eventuell fadder. Underlag till dopboken gallras dock efter 20 år.

Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge ditt barn är medlem i Svenska kyrkan och tre månader efter eventuellt utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.

Dopänglar/doplöv och liknande tas ned senast efter ett år eller när samtycke tas tillbaka.

Vilka andra får del av era personuppgifter?

Uppgifter om den kyrkliga handlingen såsom innehåll i tal, vilka psalmer som valts m.m. delas med den präst som utför handlingen. Prästen är självständigt ansvarig för att skydda de personuppgifter denne får tillgång till inom ramen för detta uppdrag. Vanligtvis sparar prästen uppgifter om den kyrkliga handlingen i sin egen dokumentation, exempelvis i en pärm.

Kantor/musiker och vaktmästare får också del av uppgifter såsom psalmer, kontaktinformation m.m. för att kunna förbereda inför dopet och i vissa fall kontakta er som dopfamilj exempelvis vid frågor runt lokal.

Om ni har frågor om detta går det bra att kontakta Arvika pastorat eller berörd präst direkt.

Vilka rättigheter har ni?

Arvika pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.