Bogens kyrkogård

Bogen kyrka och kyrkogård anlades i mitten på 1800-talet på mark skänkt av brukspatron Johan Mitander. Kyrkogården på 90x90 alnar (53x53 m) invigdes 1846 och byggdes ut 1910. Kyrkogården är belägen på en höjd men sträcker sig även nerför den terrasserade sluttningen mot öster. I söder gränsar kyrkogården mot ett parkliknande område med klippta gräsmattor och en rastplats. Platsen ligger omgiven av skogsklädda höjder. Renoveringen som utfördes i början av 1950-talet präglar platsen med sina gångsystem, grusgångar, trappor, och plattstigar. Även terrasseringen och rygghäckarna har bevarats intakta.

På kyrkogården finns kistgravar och urngravar.