Älgå kyrka

Älgå-Glava församling med Älgå kyrka ligger cirka 20 kilometer väster om Arvika. Församlingen har varit vallfartsväg för pilgrimer sedan medeltiden.

Älgå kyrka ligger belägen på Glafsfjordens västra sida mellan Sulvik och Glava.

Kyrkobyggnaden
Nuvarande stenkyrka i barockstil färdigställdes 1726 och är en av de bäst bevarade i Värmland. Kyrkan har en stomme av natursten och består av rektangulärt långhus med tresidigt avslutat kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid långhusets västra kortsida finns ett kyrktorn. Ytterväggarna är vitputsade och genombryts av rundbågiga fönsteröppningar. Långhuset täcks av ett brant, skiffertäckt sadeltak som är valmat över koret. Kyrkorummet täcks av ett trätunnvalv med profilerad taklist. Kor och mittgång är belagda med skiffer.

Föregående kyrka
Föregående kyrka var en träkyrka av sannolikt medeltida ursprung. Enligt traditionen låg kyrkan på en kulle något sydväst om nuvarande kyrka. 1340 omnämns Älgå socken för första gången i skriftliga källor. Anläggandet av Älgå järnbruk 1695 bidrog till en kraftig befolkningsökning och behov av en större kyrka.

Nuvarande kyrkas tillkomst och ombyggnader
Nuvarande kyrka uppfördes i sin helhet åren 1724-1726. Vid kyrkbygget hade man dåliga grundförhållanden och lade därför ut en flotte av massiva timmerstockar direkt på leran. Ovanpå timmerstockarna lät man bygga upp stenkyrkan. Med tiden har timmerbädden sjunkit något varpå sprickor har uppkommit i kyrkans murar. Koret ligger numera en halv meter lägre än vapenhuset. Fönstren fick sin nuvarande form på 1790-talet. På 1810-talet och 1820-talet genomfördes arbeten med kyrkgolvet och långhusets tak belades med skiffer. Vid mitten av 1950-talet genomfördes en invändig renovering efter förslag av arkitekt Einar Lundberg då innerväggarna putsades om och kalkades. Samtidigt tillkom bänkinredning, nytt värmesystem och ny belysning. År 2000 renoverades hela skiffertaket och den spånklädda tornspiran tjärades. Ytterväggarna putsades om och målades vita. Trots 1900-talets återkommande restaureringar har kyrkan bevarats i tämligen ursprungligt skick invändigt såväl som utvändigt

Kyrkklockor i Älgå kyrka Ladda ner
00:00
Kyrkklockor i Älgå kyrka
Älgå församlingshem
Tre flickor ser förväntansfulla ut.

Barn och familj

Vi vill hälsa er och ert/era barn varmt välkomna till någon av våra olika grupper.

Musik och kultur

Här finns det plats för olika typer av musik. Här kan du utveckla ditt musikintresse genom att sjunga i kör eller gå på konsert.

Välkommen på våra gemenskapsträffar

Här får vi träffas och trivas.