Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vem ansvarar för vad?

Vad kan anhöriga själva göra inför en begravning? Vad är anhörigas ansvar? Det undrar allt fler som gärna vill vara med och planera för begravningen men känner sig väldigt osäkra. Anhöriga har ansvar för en hel del och kan även överlåta mycket till begravningsbyrån.

DETTA INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN
Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen:

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla

 • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
 • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
 • Kremering
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

   (9 kap. 6 § begravningslagen)


SVENSKA KYRKANS ANSVAR
Det som i samband med begravningsgudstjänsten utförs av präst, och diakon, musiker, kyrkvaktmästare med flera. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar via kyrkoavgiften för detta:

 • Kontakt med sorgehuset 
 • Tacksägelse i samband med gudstjänst
 • Samtal med anhöriga inför begravningstalet
 • Information om och planering av begravningsgudstjänsten.
 • Begravningsgudstjänsten.

DESSUTOM KAN PRÄST/DIAKON/ANNAN PERSONAL HJÄLPA TILL MED

 • Visning
 • Råd kring barns deltagande
 • Närvaro vid minnesstund
 • Efter begravningen: Samtal bland annat i sorgegrupp/"Leva-vidare-grupp"

CHECKLISTA FÖR ANHÖRIGA

Detta kan anhöriga eller andra närstående själva göra i samband med begravningen:

 • Transportera den avlidne från sjukhuset till bisättningslokal och för vidare transport till huvudmannens lokal för förvaring och visning.
 • Förvara avliden i hemmet i väntan på kistläggning/avskedsceremoni/ gravsättning.
  Välja eller tillverka kista och urna.
 • Ordna med svepdräkt och kistläggning.
 • Lägga mindre saker eller brev i kistan (tala först med huvudmannen).
 • Formulera dödsannons.
 • Ordna med minnesstund.
 • Dekorera kista för avskedsceremonin.
 • Bära och transportera kista och urna.
 • Sänka kista eller urna.
 • Strö aska på annan plats än begravningsplats efter tillstånd från Länsstyrelsen.
 • Välja eller tillverka gravsten eller annan gravanordning.
 • Utsmycka gravplatsen.

Detta får anhöriga eller andra närstående inte göra:

 • Förvara aska i hemmet.
 • Dela aska (särskilda skäl för undantag finns).
 • Öppna grav på allmän begravningsplats.
 • Låta gravsätta utan tillstånd från gravrättsinnehavaren.
 • Gräva ner eller strö aska i minneslund.
 • Strö aska på annan plats än begravningsplats utan tillstånd från länsstyrelsen.
 • Låta flytta gravsatt stoft eller aska (särskilda skäl för undantag finns).

Källor:

Kyrkoordningen
Begravningslagen 1990:1144
Om begravning, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 2:a upplaga