Så styrs Svenska kyrkan i Åre kommun

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker

Kyrkofullmäktige


Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan i Åre kommun är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet.

Kyrkorådet


Kyrkorådet är Åre pastorats styrelse, samt beredande och verkställande organ under kyrkofullmäktige. De har det övergripande ansvaret för att församlingarna. De ansvarar för att pastoratet har en ändmålsenlig organisation samt för förvaltningen av pastoratets angelägenheter.

Församlingsråd


I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och all verksamhet.

Kyrkoråd i Åre pastorat

Det är vi som är Kyrkorådet

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Protokoll

Följ här vad som händer i församlingarna och gemensamt i pastoratet. Söker du ett specifikt protokoll som du ej hittar, kontakta expeditionen då kan vi hjälpa dig. Tel 0647-160-90