Marby gamla kyrka

Under medeltiden byggdes Marbys första kyrka. Huruvida den allra första kyrkan var av trä är osäkert men det finns tecken som tyder på att den gamla stenkyrkan i Marby kan vara från 1300‐talet.

Här firar man, vid den tiden, gudstjänst och begraver sina döda. Med tiden räcker dock inte kyrkan till. Grunden är i dåligt skick och utrymmet är för litet. Delvis till följd av grundens dåliga skick beslutas att en ny kyrka ska byggas i Marby socken.

I mitten av 1800‐talet köps mark upp ett stenkast väster om den befintliga kyrkan och man börjar bygga.

År 1867 invigs den nya kyrkan och en ny kyrkogård anläggs sydost om kyrkan upphöjd i landskapet på en kallmur.

En avvikelse från traditionerna har skett och Marbys nya kyrka är inte byggd i östvästlig riktning som är sedvanligt utan i vinkel mot väderstrecken. Kyrkan ligger således i nordväst-sydostlig riktning med altaret mot sydost.

Eftersom kyrkogården anläggs i rät vinkel mot kyrkan kommer även denna att ligga i 45 gradig vinkel mot väderstrecken.