Dataskyddsförordningen (GDPR)

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

EUs dataskyddsförordning blev svensk lag den 25 maj 2018. Den kallas för ”GDPR - general data protection regulation”.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att ersätta den gamla PUL- personuppgiftslagen, och kommer innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, personnummer och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är. Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) ger dig ett antal rättigheter. Här får du veta mer om vilka de är och hur du utövar dem.

 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att

  • utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan visa din identitet.
  • begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Vi arbetar enligt principerna uppgiftsminimering och korrekthet. Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande för behandlingens ändamål och ska uppdateras vid behov. Felaktiga uppgifter ska rättas eller kompletteras, antingen på församlingens eget initiativ eller på den registrerades begäran.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till
Kyrkoherde Joakim Vikström, 0589-884 07
e-post: arbogabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud & GDPR-ansvarig
Sophia Wanberg, 0589-884 49
e-post: sophia.wanberg@svenskakyrkan.se

Information om personuppgiftsincident

Det har kommit till Svenska kyrkans kännedom att någon hotar att 21 maj 2024 publicera information som stals i samband med cyberangreppet i november 2023.

Dataskyddspolicy Arbogabygdens församling

Här finns en PDF-fil med vår dataskyddspolicy. Kyrkorådet tog beslut i detta 19 oktober 2022.

Ladda ned (pdf)