Minneslunden Gamla kyrkogården
Foto: P Lindahl

Begravningsverksamhet

Det är samhällets ansvar att vi alla blir gravsatta när vi avlidit. Men här i Arboga är det, precis som i de flesta andra kommuner, Svenska kyrkan som fått statens uppdrag att sköta detta.

Arbogabygdens församling är därför, inom Arboga kommun, vad man kallar huvudman för begravningsverksamheten. Det här är ett uppdrag som församlingen ska sköta vid sidan om kyrkans grundläggande uppgift. Huvudmannens ansvar omfattar alla som är folkbokförda inom förvaltningsområdet.

Begravningsverksamheten är ett begrepp för alla de olika åtgärder som hör till förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. Förutom att anlägga och vårda våra begravningsplatser ingår att hålla personal, byggnader, maskiner och handlägga den myndighetsutövning som ingår i verksamheten. Alla som har en beskattningsbar inkomst är med och betalar begravningsverksamheten på samma sätt som för annan samhällsservice. Under rubriken ”Begravningsavgift” framgår vad huvudmannen ansvarar för vid ett dödsfall.

För administrationen av begravningsverksamheten och förvaltningen av begravningsplatserna har kyrkorådet organiserat en särskild kyrkogårdsförvaltning. Hur du kommer i kontakt med oss finner du under rubriken ”Kontakt”.

I begravningsverksamheten ingår däremot inte avskedsceremonin, det som vi i dagligt tal kallar för ”att gå på begravning.” Avskedstagandet kan ske på många olika sätt. Den övervägande delen sker i Svenska kyrkans ordning och kallas då begravningsgudstjänst. Andra trossamfund har sina ritual och den borgerliga är utan religiösa inslag. Avskedstagandet är en privat angelägenhet och kan därför utformas enligt den avlidnes eller dödsboets önskemål. Det kan också utelämnas helt. Kyrkogårdsförvaltningens uppgift är att tillhandahålla en lokal utan religiösa symboler.

Måldokument
Kyrkogårdsförvaltningen arbetar sedan 1995 efter ett måldokument uppdelat på inriktningsmål och effektmål.

Inriktningsmålet beskriver vår roll i samhället, bakgrunden och de förväntningar vi ska leva upp till. Effektmålet är en beskrivning över vad vårt arbete ska leda till, vilka olika resultat arbetet ska utvecklas mot. 

Begravningsombud
Begravningsverksamheten är en allmän samhällsservice som ska komma alla tillgodo oavsett om man tillhör något trossamfund.

Till övervägande delen har staten anförtrott uppgiften till Svenska kyrkans församlingar. Undantagen är Stockholm och Tranås där kommunerna har uppdraget. I detta ansvar ligger att tillgodose de önskemål och behov som medborgarna har oavsett deras eventuella tillhörighet till trossamfund. Eftersom de som inte är medlemmar i trossamfundet Svenska kyrkan inte har rösträtt i kyrkovalen och den vägen kan påverka besluten har länsstyrelsen utsett ett ombud i varje kommun som ska tillvarata icke medlemmars intressen. Uppgiften är bl a att granska hur begravningsavgiften används. Ombudet har rätt att delta i alla sammanträden där begravningsverksamhetens ärenden behandlas. Länsstyrelsen utser ombud för perioder som sammanfaller med den kommunala mandatperioden.

Begravningsombud inom Arboga kommun, för den nuvarande mandatperioden är 
Susanne Andersson tel 070-623 98 46, 0589-171 20 

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Assistent 
Anne Sjösten 0589 – 884 01
epost: anne.sjosten@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds-/fastighetschef  
Johan Karlefors 0589 – 884 06
epost: johan.karlefors@svenskakyrkan.se

 

Arbetsledning begravningsplatserna

Gamla kyrkogården, Emaus begravningsplats.
Arbetsledare Markus Köld, 0589-884 63

Skogsborgs begravningplats, Säterbo kyrkogård, Nikolai kyrkogård.
Arbetsledare Christer Lindén, 0589-884 62

Götlunda kyrkogård och Medåkers kyrkogård
Arbetsledare Timo Kastner, 0589-884 59