Norra Strö kyrka

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet av sandhaltig kalksten. Ursprungligen bestod kyrkan av långhus, kor och absid samt en fristående klockstapel. Huvudingången var på södra sidan där det 1593 uppfördes ett vapenhus i gråsten. Även på norra sidan fanns en ingång, sannolikt för kvinnorna.

I absiden fanns ett stenaltare, där altarskivan idag finns i sakristian som bordsskiva till skrivbordet där.

Kyrkan genomgick en stor förändring 1837 då tornet av gråsten byggdes och kyrkorummet förlängdes västerut in i tornets bottenvåning. En ny sakristia byggdes på norra sidan om koret, det gamla vapenhuset raserades, södra ingången igensattes och huvudingång blev från väster. Den gamla klockstapeln revs.

Kyrkan är känd för sina väl bevarade målningar. De anses ha tillkommit omkring 1470 och utförts av mästaren Nils Håkansson och hans medhjälpare i den s.k. "Wittskövlegruppen". Målningarna framtogs vid restaureringen 1948 efter att ha varit övermålade i flera hundra år. Ny konservering gjordes 2003.

De välbevarade målningarna från 1470-talet i kyrkans långhus och kor.

  • En detalj av de vackra valvmålningarna, flykten till Egypten.
  • Adams dödsläger, ingår i bildberättelsen om Adam.
  • Altaruppsatsen i Christian IV.s renässans som fortfarande har det kungliga danska riksvapnet infogat i den övre delen.
  • Predikstolen, även den skuren i Christian IV.s renässans, är daterad 1601.

Litteratur:
Norra Strö kyrka, Nils Sjöstrand (Häfte 1988)