Behandling av personuppgifter

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL), och innebär en del förändringar för dem som behandlar personuppgifter och stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Vi arbetar enligt principerna uppgiftsminimering och korrekthet. Personuppgifter ska vara adekvata, relevanta, ändamålsenliga och korrekta. Felaktiga uppgifter ska rättas eller kompletteras, antingen på församlingens eget initiativ eller på den registrerades begäran.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Här finns mer information om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter.