Foto: Conny Nylén

Om Bergums kyrka

Bergrums kyrka och församlingshem ligger i Göteborgs nordostligaste hörn som gränsar till Lerum. Här dominerar fortfarande den lantliga miljön, även om det bara tar drygt 20 minuter att ta sig in till Göteborgs centrala delar.

Välkommen på en rundtur i kyrkan.

Besöksadress

Bergums kyrka
Bergums Kyrkväg 20, Olofstorp
Hållplats: Bergums kyrka

Församlingshemmet
Lyckåsvägen 5, Olofstorp
Hållplats: Olofstorp

Bergums kyrka ligger norr om Gråbovägen, och nås via Bergums kyrkväg när man har passerat på utsidan av samhället Olofstorp i riktning mot Gråbo. Kyrkan är en stenkyrka med anor från 1200-talet. Klockstapeln i trä är från 1823. Bergums kyrka har genomgått skiftande öden. Särskilt under 1500- och 1600-talen var den många gånger illa utsatt av fiendehand, den låg ju i en gränstrakt mellan svenskt, norskt och danskt land. Vid ett par tillfällen avlägsnade och förstörde fientliga trupper all inredning och kyrkan fick tjänstgöra som stall och magasin. Under åren har många till- och ombyggnader samt restaureringar skett. Den största skedde under 1680-talet.

Uppfattningar om vad som är vackert har skiftat under historiens gång. De väggmålningar som gjorts tillkom troligen under senare delen av 1600-talet. Senare målades dessa över, men togs fram 1956.  Den som finns bakom predikstolen föreställer Jakobs dröm. På motsatta långväggen ser man de tre vise männen och en bild med anknytning till den förlorade sonen. Tyvärr är dessa målningar endast fragmentariska på grund av ovarsamhet vid tidigare ombyggnadsarbete.
 
Målningar
Takmålningarna övermålades 1885 men framtogs även de 1956. Takets mittparti, från koret räknat, visar Treenigheten, Kristus kommer till domen, och, över läktaren, Dödsriket. Målningarna har utförts av Mattias Hasselberg och Markus Hammerdahl, 1778. På läktarbröstet finns tretton tavlor, föreställande Jesus och de tolv apostlarna. Dessa bilder avlägsnades och såldes 1886, men tolv lyckades man efter energiskt arbete återskaffa. Apostel nr tolv är en nymålning av konservator Torbjörn Engblad, som också framtog vägg- och takmålningarna. Altartavlan med den korsfäste Frälsaren härstammar från 1730. Predikstolen har utförts av nyss nämnde Hasselberg, som också var en framstående bildhuggare.

Dopfunt
Dopfunten bär årtalet 1689. Cuppan är tillverkad av täljsten. Över dopfunten fanns förr en dopängel. Den bar en skål i sin ena hand och kunde sänkas vid dopförrättning. Den borttogs 1886 och har inte kunnat återfinnas.

Inventarier
Ett annorlunda inslag i den främre delen av kyrkan är det stora golvur, som står i koret till vänster om altaret. "Till kyrkans prydnad upsatt 1801" står det vid den och det är en gåva från församlingsbor. Här finns även en förvaringskista, som bär inskriptionen "Till Bergjums Kyrka 1836". Den vackra kormattans motiv är hämtat ur Lukasevangeliet om såningsmannen. Mattan är tillverkad av Anna Maria Hoke.

Ljusbäraren, smidd av Bill Klarström, invigdes på Kyndelsmässodagen 2002.

En gammal bergumsbo, Anders Svensson, har skänkt offerstocken som han tillverkat av ekstockar tillvaratagna vid restaureringen 1956.
Offerkärl eller chrismatorium hittades i kyrkans närhet i början av 1900-talet. Det torde vara tillverkat på 1400-talet, alltså under den katolska tiden, och består av trenne behållare för förvaring av helig olja; för dop, för olika liturgiska handlingar samt för sista smörjelsen. Kärlen förvaras på Vänersborgs museum. En modell finns i sakristian.

Orgeln invigdes 1964. Den gamla fasaden blev oförändrad och ombyggnadsarbetet utfördes av orgelfirman Olof Hammarberg, Göteborg.  

Klockstapel
Den röda klockstapeln står en liten bit från kyrkan. Klockstapelns flöjel bär årtalet 1823. I stapeln hänger två klockor, den större är gjuten av Johan Daglieb 1748 och den mindre av Jan Tohlvis 1557.

En tidigare storklocka, gjuten i tyska staden Wismar 1567, togs från Bergums kyrka 1650 som vedergällning i svensk-norska krigen. Den finns i Romelanda kyrka och bär inskriptionen:
1567 Hans Brant, Bene Dict VM, Nomen Domini