Träd och sol.
Foto: Pontus Carlsson

Gravrätt

När de anhöriga valt en gravplats, ska de bland sig utse en eller flera personer som ansvarar för graven. Den eller de gravrättsinnehavarna bestämmer vem/vilka som får gravsättas i graven och ansvarar för dess skötsel.

 

Gravrätten upplåts för en tid på 25 år, om ingen ytterligare gravsättning skett i samma grav under de 25 åren, kan man förnya gravrätten mot en kostnad av 800:- för en period om 10 år.
Gravrättsinnehavaren förbinder sig till att hålla graven i ordnat och värdigt skick, vilket innebär att den måste ses till flera gånger under vår, sommar och höst. Om graven missköts, kan det medföra att gravrätten förverkas. Kyrkogårdsförvaltningen kan sköta graven åt dig, mot avgift.

Att överlåta en gravrätt
Till grav med gravrätt ska det alltid finnas levande gravrättsinnehavare. Om en gravrättsinnehavares död eller andra förhållanden medför att det saknas gravrättsinnehavare, ska dödsboet eller närstående inom sex månader anmäla detta till kyrkogårdsförvaltningen. Gravrätten kan då överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge eller nära släkt med någon som är gravsatt i graven. Det nya gravrättsinnehavet måste registreras hos kyrkogårdsförvaltningen.

Att återlämna en gravrätt
En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavet. Då övergår ansvaret för graven till kyrkogårdsförvaltningen, som ser till att graven "fredas" i 25 år efter den senaste gravsättningen.