Förtroendevalda i Ängelholms församling

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation där ledamöter i beslutande organ tillsätts genom val vart fjärde år. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som har fyllt 16 år har möjlighet att påverka med sin röst. Gällande mandatperiod är 2022-2025.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden som exempelvis budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor, val av kyrkoråd, riktlinjer och mål för verksamheten. Församlingsbor är välkomna till kyrkofullmäktiges sammanträden, som är offentliga och öppna för alla.

Kyrkorådet

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, är församlingens styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkorådets uppgift är även att leda och samordna församlingens förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och församlingens egendom. Kyrkorådet har ett Arbets- och personalutskott och ett Kyrkogårds- och fastighetsutskott.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokollen finns tillgängliga på församlingsexpeditionen samt nedan. 

Protokoll och kallelser

Här hittar ni protokoll och kallelser från kyrkofullmäktige, kyrkorådet och utskotten.