Socialdemokraternas logga och text att man ska rösta på dem

En öppen och välkomnande folkkyrka

Denna text är material från Socialdemokraterna.

 

Vi socialdemokrater vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Det är grundläggande värderingar som vi socialdemokrater bär med oss på alla de områden vi verkar inom.

Socialdemokratins engagemang i Svenska kyrkan bottnar i den djupa insikten om kraften som skapas när människor tillsammans med andra får ge uttryck för sina drömmar, tankar, tro och idéer om något större än sig själva.

Vi socialdemokrater anser att Svenska kyrkan har ett särskilt ansvar för att en interreligiös dialog förs i syfte att skapa ett gemensamt vi mellan människor. Svenska kyrkan ska, vid sidan av sitt ekumeniska arbete, på jämlika villkor föra en dialog med såväl muslimska som judiska samfund liksom med andra registrerade trossamfund. En väl fungerande dialog berikar deltagarnas strävan för ett jämlikt och demokratiskt samhälle samtidigt som det skapar kunskap och förståelse för religiösa och kulturella. 

omineringsgruppen för Socialdemokraterna

Susanne Jönsson, Tommy Jönsson, Malin Odelsheim, Anton Nyros, Susanne Brodin Ahlberg, Bengt Bengtson, Ingrid Zäter, Roy Ekstrand, Pia Radil, Lars-Olle Thuvesson och Tommy Ahlm.

Socialdemokraterna ser religionen som en resurs i samhället och ser betydelsen av trossamfundens deltagande i en demokratisk samhällsdialog som syftar till ett samhälle som håller ihop. Tar avstånd från religionsutövning som inte utgår från jämställda och jämlika förutsättningar.

Svenska kyrkans öppenhet som grundläggande och vill främja Svenska kyrkans samverkan inom civilsamhället. Vill främja Svenska kyrkans samverkan med kommuner och regioner genom insatser inom det.

Församlingen som en resurs och vill främja en kompetensutveckling där anställda tillsammans med förtroendevalda och församlingsbor utvecklar den grundläggande uppgiften. Vill främja ett ökat ideellt engagemang i kyrkans verksamheter. Vill stärka barnens rätt och ställning i enlighet med Barnkonventionen.

Global hållbar utveckling som en nödvändighet och vill att social, ekonomisk och ekologisk rättvisa ska prägla all produktion av tjänster och varor som Svenska kyrkan köper in. Arbetet för jämställdhet är centralt och vi kommer aldrig acceptera att kvinnor motarbetas och diskrimineras i sin tjänsteutövning på grund av kön. Vill främja arbetet med utbildning och kompetensutveckling för att förhindra diskriminering. Vill uppmärksamma kvinnors och flickors utsatthet i internationella konflikter.

I tider av stora förändringar behovet av en god organisation och vill bidra till att ACT Svenska kyrkan kan fortsätta vara en stark aktör i det internationella solidaritetsarbetet. Vill arbeta för att varje församling bidrar med motsvarande 1% av kyrkoavgiften till internationell solidaritet.

 

Kyrkoval

Kyrkoval 2021

Vad vill du att Svenska kyrkan ska göra? Söndag 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta och vara med och påverka kyrkans verksamhet och framtid. Välj mellan att förtidsrösta 6-19/9 eller rösta i vallokalerna på valsöndagen 19/9. Besök valstugan för information om kyrkovalet.