Foto: Pontus Carlsson

Begravningsombud

Vad gör begravningsombuden? Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud ska:

  • granska att begravningsavgiften går till begravningsverksamhet och inte används till övrig verksamhet
  • granska hur begravningsverksamheten fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och fråga vad de har för önskemål
  • ge förslag på vad huvudmannen kan göra för att tillgodose önskemålen från dem som inte tillhör Svenska kyrkan
  • informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med andra trossamfund
  • meddela Kammarkollegiet om de tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift
  • om ombuden avstyrker, skriva en motivering till detta och lämna egna förslag till begravningsavgift
  • samråda om huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning tillsammans med den godkända eller auktoriserade revisorn som huvudmannen utsett. 

Begravningsombuden ska ha tillgång till samtliga handlingar för begravningsverksamheten. Ombuden har också rätt att delta vid huvudmännens sammanträden som rör begravningsverksamheten. Vem utser begravningsombuden? Länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud när en församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan ansvarar för begravnings­verksamheten. Vem kan bli begravningsombud? Den som blir begravningsombud ska vara lämplig och kvalificerad för uppdraget. Det innebär bland annat att ha kunskaper om ekonomi, olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.  

Vårt begravningsombud heter Britt-Marie Hansson och hon är utsedd av Länsstyrelsen.