lås

Ordningsföreskrifter för våra kyrkogårdar

Ordningsföreskrifter.

Ordningsföreskrifter för kyrkogårdarna:

 1. Begravning eller annan förrättning får inte störas.
 2. All fordonstrafik inklusive cykelåkning är förbjuden inom kyrkogårdarna. Förbudet gäller dock inte för arbetsfordon och transporter vid begravningar. De vägar på kyrkogårdarna som har trafikskyltning som tillåter fordonstrafik är alltid tillgängliga.
 3. Planteringar får ej beträdas.
 4. Avfall ska sorteras och läggas i anvisat kärl eller på anvisad plats.
 5. Bollspel är inte tillåtet.
 6. Hund skall hållas kopplad. Vallning är inte tillåten.
 7. Marschaller är inte tillåtna.
 8. För uppsättning eller ändring av gravsten skall arbetsledningen på kyrkogården kontaktas.
 9. Besökare är skyldiga att följa de anvisningar som ges av anställd personal samt i övrigt visa respekt för kyrkogårdens helgd.

Alla kyrkogårdar hålls öppna dygnet runt.

Ordningsföreskrifter för Minneslundarna:

 • Gravsättning av aska utförs av Svenska kyrkans personal utan att de anhöriga är närvarande.
 • Gravvård eller annan markering är ej tillåten.
 • Snittblommor och ljus får placeras endast på för ändamålet anordnad plats. Krukor, kransar, marschaller, gravlyktor eller dylikt är således inte tillåtna.
 • I övrigt gäller ordningsföreskrifterna för Kyrkogården, se ovan.