Om Borgsjö-Haverö församling

Borgsjö-Haverö är sedan 1 januari 2010 ett enförsamlingspastorat i Ånge kommun i Ljunga kontrakt i Härnösands stift.

Folkmängd

Folkmängden i församlingen 2009 är 5 848 – av dessa är 4 817 medlemmar i Svenska kyrkan. Kommunens folkmängd minskade mellan 1998 och 2008 med ca 10 procent, en takt som varit relativt konstant sedan mitten av 1970-talet då kommunen drabbades av kraftiga befolkningsminskningar.

Orter:

I församlingen finns flera orter. Ånge är centralorten där kommunkontoret ligger och samhällsservicen administreras. Ånge är också kommunens största tätort med 2 886 invånare. Alby med sina 401 invånare, Östavall med invånarantalet 251, Överturingen med 162 invånare och Erikslund 142 invånare är något mindre orter i församlingen (Data från 2008).

Kommunikationer:

I församlingen finns järnvägskommunikation med t.ex. Mittnabotåget mot Sundsvall och Östersund och InterCitytåget från Östersund via Sundsvall till Stockholm. Med Mittnabotåget kan man också resa vidare till Trondheim.

E14 mellan Sundsvall och Östersund går genom församlingen, liksom väg 83 mot Ljusdal och väg 315 mot Rätan och västra Härjedalen och 314 mot Ytterhogdal och Sveg.

Ca 85 procent av hushållen har tillgång till bredband.

Arbetsmarknad:

I Ånge kommun som helhet (där även Torps församling ingår) finns totalt ca 530 små och medelstora företag (2008). De större företagen är verksamma inom kemisk processindustri, träförädling och verkstadsindustri. Tjänstesektorn med bland annat flera contactcenters är också betydande arbetsgivare. De flesta arbetar dock inom handel och kommunikation, tillverkning och utvinning samt vård och omsorg (2007).
SJ, liksom Posten och andra statliga enheter har varit dominerande arbetsgivare i Ånge kommun. Senare tiders förändringar har dock skapat en ny struktur med en mer differentierad arbetsmarknad. Förändringarna har inneburit kriser och omflyttningar för många församlingsbor. Den nuvarande situationen utmärks av en tydligt ökande arbetslöshet, som särskilt drabbar ungdomar.

Skolor.

I kommunen finns grundskola med musikskola, gymnasieskolan Bobergsgymnasiet med bl.a idrottsinriktning, samt ett speciellt gymnasieprogram med riksintag, med inriktning på räddning, fältinsatser och skogsbrandsbekämpning. I kommunen finns även en friskola med liknande inriktning samt Ålsta folkhögskola. I församlingen finns grundskolor i Ånge, Alby och Överturingen. I Erikslund finns en nystartad friskola åk f-9.

Kommunen har också ett lärcentrum för vuxna med grund- och gymnasienivå, samt Särvux för vuxna utvecklingsstörda och svenska för invandrare (Sfi). Här finns också möjlighet att läsa distanskurser på högskolenivå. Lärcentrum erbjuder också yrkesvägledning och faciliteter för studier – även på distans.

Barnomsorg:

Förskola och fritidshem finns i Överturingen, Östavall, Alby och Ånge. Erikslund har enbart förskola. Inom församlingen finns inga familjedaghem.

Äldreomsorg:

Ånge kommun har inom församlingen bostäder i servicehus, ålderdomshem, sjukhem samt gruppboende för dementa och inom särskilda omsorgen. De särskilda boendena inom församlingen finns i Ånge centrum och Hallsta. Kommunen bedriver också hemvård inom församlingen.

Särskilda omsorgen har dagaktiviteter i Ånge centrum.

Missbruksvård bedrivs i Ånge centrum i kommunens regi i öppenvårdsform, med eftervård och anhörigvård.

Kultur-, fritids- och föreningslivet är rikt.

Förutom Folkets Hus, bibliotek och biograf finns riksteaterförening, aktiva teatergrupper, musikgrupper, körer, utövande konstnärer och författare, flera hembygdsgårdar, unika kulturmiljöer m.m. Inom kommunen finns över 200 aktiva föreningar. I flera av de mindre byarna finns intresseföreningar.
Jakt, fiske, friluftsliv och idrott utövas rikligt, inte minst de aktiviteter som kan dra nytta av skogarnas och älvens kvaliteter. Idrottsplatser finns i Ånge, Östavall, Alby och Erikslund.

Handel och samhällsservice:

Som kommuncentrum erbjuder Ånge centrum kommunal och statlig service, liksom möjlighet att tillfredsställa de allmänna vardagliga inköps- och servicebehoven. Några av byarna i församlingen kan också erbjuda viss service och handel: Östavall, Kölsillre, Alby, Byberget, Borgsjö och Överturingen. I Kölsillre finns ett EU-projekt ”Byabussen”. Servicepunkter med dator för allmänheten och informationscenter finns i Överturingen, Alby, Östavall och Kölsillre.

Församlingen

Borgsjö-Haverö församling var från 2002 till 2010 två församlingar i en samfällighet. Församlingen är alltså en ny enhet, som förenar olika kulturer och traditioner. Tidigare Borgsjö församling utmärks av kommuncentret Ånge och kommunikationsstråken E14 och järnvägen. Tidigare Haverö församling är en utpräglad glesbygd kring det vackra sjösystem som Ljungan skapar i området. Här är byn Östavall huvudort, nära den gamla församlingsgränsen mot Borgsjö.

Kyrkor

Finns i Borgsjö, Ånge, Alby och Haverö. I Borgsjö, Alby och Haverö finns också församlingshem.