GDPR

Den 25:e maj 2018 byttes PUL-lagen ut och ersattes med GDPR. Här finns kort information om vad detta innebär för dig som gravrättsinnehavare.

 

Församlingen efterfrågar endast de personuppgifter som krävs för att kunna bedriva begravningsverksamheten. Om du inte lämnar de efterfrågade personuppgifterna, kan följden bli att församlingen inte kommer pröva framställningen.

Personuppgifter som behandlas:
Person- och kontaktinformation.
*Betalningsinformation
*Personliga förhållanden (släktskap)
*Behandling som sker med stöd av offentlighetsprincipen

Ändamål:
De personuppgifter som kyrkogårdsförvaltningen behandlar inom begravningsverksamheten, behandlas i syfte att kunna bedriva begravningsverksamhet i enlighet med Begravningslagen och begravningsförordningen.
Samt att fullgöra skyldigheter enligt den lagstadgade offentlighetsprincipen såsom diarieföring och utlämningar av handlingar till allmänhet vid förfrågan.

Personuppgifterna behandlas bland annat för att:
Bekräfta din identitet, verifiera person-och kontaktuppgifter
Som bevis för att gravrätten upplåtits.

Informationen behandlas för att fullgöra församlingens skyldighet enligt lag att:
Hantera gravrätt och föra gravbok
Utfärda gravbrev
Kontakta gravrättsinnehavare
Behandla ansökan om återlämnande av gravrätt
Inhämta medgivande till gravsättning
Behandla ansökan om gravanordning
Vården av gravplatsen
Informera att gravanordning bedöms vara osäker
Informera om att förvaltningen gjort ändringar på gravplatsen

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse samt tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagen.

Tidsperiod som uppgifterna lagras:
Personuppgifterna bevaras.
Även om en gravrätt upphört alternativt återlämnats, så att förvaltningen ska kunna behandla en frågeställningar gällande gravplatsen.

Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsregler har du rätt att lämna in ett klagomål  till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig församling:
Borgsjö-Haverö församling
Bankgatan 3
841 32 Ånge
0690-124 55
borgsjo-havero.forsamling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud:
Michael Bäckström
0611-254 11
michael.backstrom@svenskakyrkan.se