Begravningsombudet

Begravningsombudet har som uppgift att företräda dem som INTE tillhör Svenska Kyrkan.

Begravningsombudet.
Begravningsombudet utses/förordnas av länsstyrelsen för en tid om fyra år (mandattiden följer de kommunala valen). Staten kontrollerar genom ombudet hur huvudmannen (Församlingen) fullgör sitt ansvar för samhällsuppgiften begravningsverksamheten.

Varför finns begravningsombud?
Efter relationsändringen 2000-01-01 (Svenska Kyrkan skildes från staten) begränsades möjligheten för dem som inte tillhör Svenska Kyrkan att påverka hur begravningsverksamheten sköts eftersom man inte har rösträtt vid kyrkliga val och inte är valbar för förtroendeuppdrag. 
Ombudets verksamhet regleras i Begravningslagens 10 kapitel och i Begravningsförordningens 49-58§.

Observera att: Frågor om service och kostnader gällande begravningsentreprenör, stenhuggerifirma eller dylikt inte ingår i begravningsombudets uppdrag.

I Borgsjö-Haverö församling deltar begravningsombudet i de ärenden som rör begravningsverksamheten i de månatliga kyrkorådssammanträdena.
Begravningsombudet har rätt att ställa frågor, göra påpekanden samt yttra sig om fastställande av budget och begravningsavgift. 

För att komma i kontakt med begravningsombudet i Borgsjö-Haverö församling, se nedan.

Vill du veta mer om begravningsombuden? Läs mer på Länsstyrelsens hemsida