En hjärt-formad "hoppa-hage". Man ser benen på en flicka som hoppar.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är församlingens pastorala grunddokument. Här beskriver församlingen hur man vill fullgöra sitt uppdrag, sin mission, att vara kristen kyrka i sin tid och på sin plats.

Församlingsinstruktionen utgår ifrån var vi är nu och vilken färdriktning vi ska ha de närmsta kommande åren. Syftet är att fler ska komma i tro och leva i tro. 

Vår omvärld

Anderslövs församling består sedan 2010 av åtta kyrkor från öst till väst: Önnarp, Gärdslöv, Grönby, Anderslöv, Fru Alstad, Västra Alstad, Lilla Slågarp och Stora Slågarp. De ligger längs en sträcka på c:a 20 km utmed väg 101. Församlingen tillhör Skytts Vemmenhögs kontrakt. Invånarantalet 2019 är 4700 av vilka 3450 är kyrkotillhöriga. 1100 ungdomar är under 18 år. 

Orten Anderslöv ligger 16 km norr om Trelleborg och är en huvudort och inflyttningsort inom Trelleborgs kommun. 

I byn finns endast bussförbindelse till Trelleborg samt Östra Grevie där det finns tågförbindelser till Malmö och Trelleborg. 

Andra orter inom församlingen är Gärdslöv, Önnarp, Hönsinge, Grönby, Alstad, Västra Alstad, Fru Alstad, Minnesberg, Klörup, Ugglarp, Lilla och Stora Slågarp.

En stor del av församlingsborna är barnfamiljer. 24% av församlingsborna är under 18 år. Anderslöv med omnejd är byar där man bor men inte arbetar, vilket gör att många pendlar.  På församlingens tre äldreboenden finns ett hundratal platser som till stor del bebos av församlingsbor som inte ursprungligen är från orten men från kommunens olika delar.

Ett rikt föreningsliv

I Anderslövs finns 3 förskolor samt en F-9 skola. I Alstad finns en skola (åk 1-6), förskola och ett äldreboende. Fru Alstad har en montessoriskola. I församlingen finns det en mängd egna företagare. Föreningslivet är väl utvecklat för alla åldrar.  Det finns en kulturförening som driver ett museum, Röda korset, byalag, scouter, fotbollsförening, ryttarförening, AA och SPF, gymnastikförening, Mölleförening och Folketshus Förening.

Ett nytt område med bostäder i möbelföretagets Thysells gamla område håller på att färdigställas. Där kommer även att finnas ett center som bland annat skall inrymma sjukvård. På tomten mittemot byggs det ett villaområde. Detta kommer att stå klart 2021. 

Alla får vara med!

Något Anderslövs församling finner viktigt då vi i våra möten med barn och ungdomar märker att 2018 års valresultat avspeglas i barn och ungdomarnas vardag. Valresultatet 2018 resulterade i stora skillnader i de politiska åsikterna jämfört med tidigare års valresultat. Vid intervjuer av barn i vår församling, upplever dem idag att dem hör fler rasistiska skällsord i deras omgivning och anser att ett hårdare tonläge generellt förekommer. Om detta beror på valresultatet eller om det beror på ett hårdare samhällsklimat i allmänhet kan Anderslövs Församling inte uttala oss kring men i Anderslövs församlingens verksamheter jobbar vi enligt barnkonventionen där vi inte tillåter diskriminering. Anderslövs Församling jobbar med ”kärlek & respekt” som ett av våra motton. Anderslövs Församlings personal strävar efter att alla som kommer till verksamheter skall känna sig inkluderade, värdefulla och hörda, dessa också enligt barnkonventionens riktlinjer. 

Samarbeten

Församlingen samarbetar med Trygghetsvärdarna i Trelleborg. I samtal med dom om församlingens barn och ungdomar upplever Trygghetsvärdarna Anderslövs by ibland som otrygg då det pågår drogförsäljning. Även en del skadegörelse pågår på kvällar och helger. Våren 2020 bildades det en nattvandrargrupp för att finnas bland ungdomarna på helgerna, där församlingen samarbetar flitigt. 

Barnen och ungdomarna i församlingens verksamheter säger själva i intervjuer att de troligtvis kommer flytta när de skall utbilda sig men kan tänka sig att flytta tillbaka då de själva skall bildar familj. 

Församlingshemmet uppskattas av församlingsborna där vi kan hålla många verksamheter samtidigt. Medarbetarna strävar efter ett ökat samarbete med byns övriga aktörer och vill stärka relationerna med församlingsborna i alla åldrar.

En levande församling

Anderslövs församling skall vara en levande församling där människors behov av trosgemenskap får vara i centrum.

Församlingen ser med stor förväntan fram emot hur det nya bostadsområdet samt servicehusområdet kommer att berika vårt församlingsliv. Församlingens utmaning i detta ligger i hur vi kan stärka kyrkans roll bland de nyinflyttade. 

I barnverksamheten, samt i konfirmandarbetet och ungdomsgruppen arbetas aktivt med ett inspirerande kristet lärande. 

Med barn och ungdomar är inkluderingsfrågor emellertid något som ständigt prioriteras samt att varje barn och ungdom känner sig hörda och sedda. Då större delen av föräldrarna jobbar utanför sin hemort gör det att många barn och ungdomar befinner sig ute i Anderslövs by efter skoltid. Många uppehåller sig på torget utanför vårt församlingshem och då är det personalens möjlighet att knyta kontakter med barn och ungdomarna och på så sätt också påminna dom om vårt budskap. 

Utmaningen ligger i att få barnen att våga prova våra aktiviteter; att få dom att uppleva barnverksamheten och konfirmationen själva och inte dras med av andras åsikter om kyrkans verksamhet. Barnen har redan långa dagar i förskola, skola och fritids, många gymnasieelever pendlar till andra kommuner för att gå i skolan. Detta innebär för oss att vår verksamhet måste anpassas till skolans sluttid och kommunala busstider.

Vi-känsla i byn

Flera i personalen bor i byn och detta leder till möten och samtal på olika allmänna platser. Vi visar oss ofta i arbetskläder under arbetstid och detta tror vi leder till att församlingsborna får en ”vi” känsla, ”VI” är kyrkan.  Kyrkans personal är en naturlig del i samhället och på det sättet kan vi påminna våra församlingsbor om det kristna budskapet och alla människors lika rättigheter. Församlingens personal vill hålla kristendomens budskap levande genom möten och relationer mellan personalen och församlingsborna.

Anderslövs församlings utmaning ligger i att kunna erbjuda verksamheter på olika tider på dygnet då vi är en liten församling med begränsad personaltäthet. Anderslövs församling sprider ut de olika verksamhet såsom förmiddagsaktiviteter för barnlediga föräldrar, soppluncher för de äldre samt att arbetstagande i byn är välkomna att intaga sin lunch hos oss, efter skoltid verksamhet för barn och ungdomar samt körverksamhet på kvällen så att man kan hinna hem från sina pendlings jobb utanför sin hemby.  

En församling rotad i myllan 

Anderslövs församling är en landsortsförsamling, väl rotad i den skånska myllan.Vi (alla som vill vara en del av församlingen) är en församling och en del av Svenska kyrkan samt en del av det internationella nätverket – Luthers världsvida kyrkan, 

Svenska kyrkans uppdrag är att sprida Kristi kärleksbudskap; Du är älskad för den du är.

Anderslövs församling verkar utåt i den världsvida kyrkan genom två stycken fadderbarn i Afrika, samt att församlingen deltager i olika projekt så som ACT- kyrkans biståndsverksamhet.

Vår församling är en del av en öppen och demokratisk folkkyrka som välkomnar var och en som vill vara en del av den. Anderslövs församling vill vara en mötesplats för alla människor oberoende av ålder, kön, etnicitet, språk, sexuell läggning och syn på den kristna tron.

Anderslövs församling verkar här och nu och förvaltar samtidigt sitt kyrkliga och kulturella arv. Trots att många människor idag inte tänker in kyrkan i sin vardag, vill Anderslövs Församling sträva efter att vara en naturlig del i människors liv trots att Anderslövs församling uppfattar oss själva som lågkyrklig församling. 

Gudstjänsten en mötesplats

Gudstjänsten är en mötesplats där vår gemenskap med Gud, men även med varandra, stärks. I gudstjänsten möts vi i bön, stillhet, trygghet och lovsång. Vi vill att gudstjänsten ska beröra besökarna så att söndagen och vardagen flätas samman.

Vi ser glädjande nog en ökning i gudstjänstdeltagandet med ca 23% jämfört med 2014. En stor del är att konfirmandgrupperna ökat under dessa år vilket har detta lett till ökat gudstjänstdeltagande. 

De äldre som redan går regelbundet i kyrkan går av tradition men också för att det ger dem en möjlighet till att få det kristna budskapet i gemenskap. 

Statistiskt sett ligger dopfrekvensen på ca 40 dop per år. Vi har ca 35 begravningar per år och ca 10 vigslar per år. 

Ungdomar

Högstadiebarnen har en positiv inställning till konfirmationen men en del av de som valt att inte konfirmera sig anser att det är för att det tar för mycket av deras tid. Barn och ungdomarna anser också att dom vet för lite om den kristna tron för att kunna avgöra om kristen tro och kyrkan är något för dem. 

2015 hade vi 11st konfirmander av 43st kyrkotillhöriga = 25%, 
2018 hade vi 37st konfirmander av 46st kyrkotillhöriga = 76,6%
2019 hade vi 27st konfirmander av 53st kyrkotillhöriga = 51%
2020 hade vi 14st konfirmander av 35st kyrkotillhöriga = 40%

Lunds vision – Bottna i nåden – skapa i världen, inspirera lärande och samlas kring hoppet med dopet som grund, för att möta livets och världens utmaningar. 

Anderslövs Församling i samråd med kyrkorådet kommer att satsa på barn och ungdomsverksamhet och försöka öka närvaron på skolorna i församlingen. Efter konfirmationen finns en omstartad ungdomsgrupp att gå med i. Denna grupp skall leda till att ungdomarna deltar i gudstjänster med textläsning, förböner och körsång. Församlingen har även en nystartad Unga ledare-grupp. Fram till nu har församlingen endast erbjudit konfirmation och där efter ingen större uppföljnings möjlighet. Med dessa grupper vill vi fortsätta kontakten med ungdomarna. 

Synlighet i folks vardag

Anderslövs Församling i samråd med kyrkorådet vill utveckla delaktigheten i gudstjänsten genom skapande av förbönsgrupp, stärka kyrkvärdar i textläsning, samt starta en psalmsångsgrupp med befintliga körsångare.

Fler gudstjänster i vårt församlingshem kommer att erbjudas några gånger per år för att öka tillgängligheten för de som har svårigheter att ta sig till kyrkan.

Anderslövs Församling i samråd med kyrkorådet vill arbeta mer diakonalt och stärka missionsarbetet. Vi vill vara en synligare del i församlingsbornas vardag. Detta gör vi genom att öka samarbetet med byns övriga aktörer; på marknader, vid Valborgsfirande och på byns nationaldagsfirande. Ökad närvaro på församlingens äldreboenden samt ökad närvaro på skolor kommer att bli ett sätt att nå ut till fler församlingsbor. Ett ökat samarbete med mataffärerna i byn har påbörjats, där vi berättar om vår verksamhet och får möta våra församlingsbor i deras vardag.

Anderslövs församling uppfattar att församlingsborna önskar mer musikevenemang, detta skall vi även försöka möta genom konserter, sommarkyrka mm.

Nära Jesus – nära varandra

Pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift

1. GUDSTJÄNST

Vi strävar efter att gudstjänsten skall vara navet i församlingen och källan från vilken vi hämtar kraft och glädje men där vi också får undra, återhämta oss, vara nyfikna eller sörja. I gudstjänsten får vi möta Gud, oss själva och varandra utan krav och prestation. Med Jesus Kristus i centrum delar vi bröd och vin, psalmsång, bibeltexter, predikan, bön och tystnad.

Huvudgudstjänst firas varje söndag/helgdag i någon av församlingens kyrkor. Vi firar också regelbundet veckomässa. Genom att ha andakter på våra äldreboenden når vi även ut till dem som inte har möjlighet att komma till kyrkorummet. Vi har Anderslövs kyrka öppen varje vardag mellan 08.00-16.00 för de som vill gå dit för en stilla enskild bön och andakt.

De gudstjänster som vi firar i samband med de kyrkliga handlingarna är dop, konfirmation, vigsel och begravning. I dessa gudstjänster möter vi många, både medlemmar och icke tillhöriga. Dessa gudstjänster fyller ett ytterst viktigt syfte, inte minst missionellt.

Genom undersökning hos våra församlingsbor önskas ännu mer att sång och musik skall vara bärande inslag i församlingens gudstjänst. Gemenskapen efter gudstjänsten är också viktig och därför skall det ges möjlighet till enkel samvaro efter gudstjänsten. 

Vi strävar efter att det som skapas i våra verksamheter skall få ta plats i gudstjänsten i form av skrivna förböner, drama, sång och musik.

2. UNDERVISNING

All undervisning utgår ifrån dopet som en grund för det kristna livet. Det är viktigt för oss att människor i alla åldrar får en möjlighet att möta, lära sig om, och uppleva kristen tro utifrån sina egna behov och på sina egna villkor. Vår församling ska vara en trygg och tillåtande miljö där varje människas frågor och gudsrelation tas på allvar. Vi vill skapa mötesplatser för detta på olika sätt; i våra barngrupper, i vår konfirmandundervisning, i våra ”leva-vidare-grupper” och i vår körverksamhet. 

Vi ser vidare också samtal inför kyrkliga handlingar som en given del av undervisningen. 

3. DIAKONI

Diakoni är att möta sin medmänniska och att kunna vara en medvandrare en bit på vägen.

Genom dopet har vi alla både uppdraget och möjligheten att utöva diakoni. Vår församling uppsöker, stödjer och hjälper människor som är i såväl kroppslig som själslig nöd. Anderslövs församling vill på olika sätt vara en röst för dem som inte orkar eller förmår att stå upp för sig själva. Detta arbete sträcker sig även utanför ramen för våra medlemmars väl eftersom diakoni i vid mening syftar till att ständigt arbeta för en tryggare och mera human värld. Ett exempel på detta i vår församling är arbetet med fokus på ACT Svenska kyrkan och dess arbete. Konfirmanderna uppmuntras att delta i arbetet för att de ska få en djupare förståelse för omvärlden generellt, för vad kristen tro kan betyda i praktiken och att vi tillsammans faktiskt kan göra enorm skillnad i vår trasiga värld.

4. MISSION

Gällande den diakonala biten är vi alla som döpta sända, att sprida Guds ord och att få människor att komma till tro. Mission måste därför bedrivas både på det lokala planet och i hela den världsvida kyrkan.

Församlingen bedriver ständigt mission i gudstjänster, i undervisning och i alla verksamheter. Församlingen har kontakter med skola, barnomsorg, företag och andra aktörer i vår församling. Ideella medarbetare från församlingen finns med i olika former av samverkan med samhälle och föreningsliv i och runt Anderslöv.

Mission kan dock bara bedrivas med stor respekt för varje individs tro och trosuppfattning och god mission inkluderar alltid nyfikenhet och generositet gentemot nästan såväl som den egna förkunnelsen. 

Anderslövs församlings missionshållning är att kyrkan vill vara en kyrka i tiden, det vill säga vara stadigt förankrad i den lutherska traditionens förkunnelse och liturgi och samtidigt vara en positiv och aktiv kraft i samhället.

 

 

 

Husmor Ann-Christine, i svart tröja och blårutigt förkläde, står i köket. Hon skrattar och ska precis lyfta av en handduk från nyjästa bullar.

Vuxen

Hos oss finns det många olika aktiviteter som genomsyras av god gemenskap, god fika & en trevlig stund.

Kör & musik

"Musik ska byggas utav glädje. Av glädje bygger man musik!"

Barn & ungdom

Barn med föräldrar, större barn eller ungdom. Här finns något för alla åldrar!

Präten Eva H Olsson står i koret i Lilla Slågarps kyrka.

Gudstjänster

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

Församlingsbladet

Läs det senaste församlingsbladet här! Här hittar du också kryss-svaren!

Samtal

Ibland kan vi människor känna ett behov av att dela våra tankar med någon. Du är välkommen att söka någon av våra präster för samtal. Det är gratis och vi som vill vara ditt samtalsstöd har tystnadsplikt