Meny

GDPR - om du ska döpas hos oss

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

För att du ska kunna döpas hos Amnehärad-Lyrestads pastorat behöver vi behandla dina personuppgifter.


Uppgifter om dig som ska döpas

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:


· Vi behöver personuppgifterna för att planera och genomföra dopet. Detta inkluderar kontakt kring dopet, inledande bokning av dopsamtal, anteckningar som förs under dopsamtalet och vad som sägs under den kyrkliga handlingen. Behandlingen utförs med stöd av att du ska kunna ingå ett avtal (kyrkoordningens stadgar).

· Vi kommer att efter dopet föra in dig i vårt medlemsregister. Behandlingen utförs med stöd av det avtal (kyrkoordningens stadgar) som du ingår genom ditt dop.

· Ditt namn kommer att publiceras i församlingsbladet efter dopet. Vi har utgivningsbevis för vårt församlingsblad, vilket innebär att inget samtycke behövs för sådan publicering. Vi inhämtar dock alltid godkännande från dig innan publicering görs. · Med ditt samtycke kan barnets förnamn samt datumet för dopet göras tillgängligt på en dopängel eller ett dopträd i kyrkan där barnet döptes. · Med ditt samtycke kan ditt namn läsas upp i kyrkan vid efterföljande dopgudstjänst. · Varje år håller vi en dopängelsgudstjänst där de som döpts under året får hämta ut sina dopänglar. Har barnet döpts under året kommer en inbjudan att skickas med stöd av vårt be-rättigade intresse att utföra medlemsvård. Med vårdnadshavares samtycke kan barnets namn läsas upp i kyrkan under gudstjänsten.


Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan du inte döpas.


Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgif-ter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket fram-går av 11 § lagen om Svenska kyrkan.


Uppgifter om genomfört dop och medlemskap i Svenska kyrkan är känsliga personuppgifter. Vi behandlar i normalfallet dessa känsliga personuppgifter med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du blir medlem genom ditt dop. Vi kommer inte att lämna ut uppgifterna till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.


Uppgifter om eventuell fadder

Om en fadder anges kommer hen att antecknas under dopsamtalet och bevaras i dopboken för histo-riska ändamål. Registreringen utförs med stöd av 19 kap. 7 § Kyrkoordningen, vilken ses som ett avtal gentemot medlemmar i Svenska kyrkan. Bevarandet sker med stöd av arkivändamål av allmänt intresse.


Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anmälan till dop görs vanligtvis via telefon eller e-post. Du lämnar själv in personuppgifterna till oss.


För dig som ska döpas rör det sig vanligtvis om namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress, datum för dop och namn på eventuell fadder.


För eventuell fadder rör det sig om fadderns namn och namn på den döpte.


Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Vissa uppgifter om dopet kommer att sparas i en så kallad dopbok, vilken bevaras för arkivändamål av allmänt intresse. I dopboken anges bl.a. uppgifter om dig och eventuell fadder. Underlag till dopboken gallras dock efter 20 år.


Uppgifter i medlemsregistret bevaras så länge du är medlem i Svenska kyrkan och tre månader efter eventuellt utträde. Anmälningar och bevis om utträde bevaras.


Vilka rättigheter har du?

Amnehärad-Lyrestad ansvarar för hanteringen av era personuppgifter. För information om era rät-tigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.