GDPR

Information om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt i flera hundra år och det kommer vi fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen, vilken ersatte personuppgiftslagen (PuL), syftar till att stärka skyddet för individen vid behandling av personuppgifter.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Det är viktigt både av lagliga och etiska skäl att Svenska kyrkan och Amnehärad-Lyrestads pastorat anpassar sig till och följer de krav som förordningen ställer.

Amnehärad-Lyrestads pastorat är personuppgiftsansvarig och ska se till att du som medlem, deltagare i våra verksamheter, ideell medarbetare, förtroendevald eller anställd tryggt kan anförtro dina uppgifter till oss i vetskap om att vi behandlar dem med respekt och i enlighet med gällande lagar och förordningar.

 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • Begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss.
  • Begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter.
  • Begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs.
  • Begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).
  • Inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Dataskyddsombud Anna Herre dso@xeeda.se  eller kyrkoherde Charlotte Holmgren, 0551-285 47 

 

e-post: charlotte.holmgren@svenskakyrkan.se

 

 

GDPR-Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Info om hur vi behandlar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst hos Amnehärad-Lyrestads pastorat

GDPR - Om ni ska viga er hos oss

Information om hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar dina person uppgifter om ni ska viga er hos oss.

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter om ditt barn ska döpas hos Amnehärad-Lyrestads pastorat.

GDPR - om du ska döpas hos oss

Information hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar dina personuppgifter för att ska kunna döpas i pastoratet.

GDPR - Om du ska konfirmeras hos oss

Information om hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar dina/ditt barns personuppgifter inför, under och efter konfirmationen.

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss.

Hur vi behandlar personuppgifter i våra barngrupper.

GDPR - Om du är med i en av våra vuxengrupper.

Info om hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar dina personuppgifter om du är med i en av våra vuxen grupper.

GDPR - Om du anmäler dig till kurs/församlingsresa hos oss.

Information om hur v i Amnehärad Lyrestads pastorat behandlar dina personuppgifter om du anmäler dig till en kurs/församlingsresa hos oss.

GDPR - om du är gravrättsinnehavare eller-intressent

Information om hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar dina personuppgifter om du är gravrättsinnehavare eller- intressent.

GDPR - Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Information om hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar dina personuppgifter vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten.

GDPR - Om du använder Swish

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter gällande Swishbetalningar

GDPR - Om du skickar E-post till oss

Information om hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar dina personuppgifter om du skickar e-post till oss.

GDPR - om du interagerar med oss på sociala medier.

Information om hur hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar dina personuppgifter om du Interagerar med oss på sociala medier.

GDPR - Om du finns med på bild - eller filmmaterial.

Info hur vi behandlar personuppgifter on du finnns med på bild-eller filmmaterial hos Amnehärad-Lyrestads pastorat.

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar dina personuppgifter när du söker jobb hos oss.

GDPR - Om hur vi hanterar handlingar.

Information om hur Amnehärad-Lyrestads pastorat hanterar handlingar.

GDPR - Vanliga frågor och svar.

Få svar på dina frågor gällande personuppgifter och vår behandling.Här finner du de vanligaste frågorna kring GDPR och vår behandling av dessa.