Församlingsrådet i Lyrestads församling

Din lokala röst


Visioner och tankar inför framtiden:
Församlingsrådet har samtalat om för- samlingsinstruktionens pastorala pro- gram, där vi särskilt vill betona att det genomgående temat är Möten, som vi vill ska genomsyra allt vad församlingen gör. Ett av utvecklingsområdena är Diakoni och vi ser särskilt behovet av en besöks- grupp i församlingen, för att möta be- hoven hos de äldre och ensamma. Även kontakterna med församlingsbor i aktiv ålder behöver utvecklas. Kyrkans roll
vid kriser är en annan viktig mötesplats, liksom erfarenheterna av att kyrkan som heligt rum har en mycket stor betydelse i alla möten i församlingen, vid gudstjäns- ter, dop, vigsel och begravning, men även som öppet rum under veckorna, något vi särskilt vill värna om och utveckla. Vi ser också ett allt större behov av ideellt engagemang i tider av krympande ekonomi.