Församlingsinstruktionen

- en del av församlingens missionsarbete

Församlingsinstruktionen är pastoratets viktigaste styrdokument och ägs gemensamt av pastorat och stift. 

KYRKOORDNINGEN
Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska varje församling ha en församlingsinstruktion och de församlingar som ingår i ett pastorat ha en gemensam sådan. Arbetet med församlingsinstruktionen sker i samverkan mellan kyrkoråd, församlingsråd, kyrkoherde och domkapitel. Församlingsinstruktionen är pastoratets styrdokument och ska ligga till grund för domkapitlets tillsyn av församlingen.  

SES ÖVER VART FJÄRDE ÅR  
När församlingsinstruktionen utfärdats av domkapitlet är den bindande för pastoratet. Församlingsinstruktionen ska vara ett levande dokument och ska ses över vart fjärde år för att ständigt vara aktuell.  

Här nedan ser du Amnehärad-Lyrestads pastorats församlingsinstruktion.