Militär själavård

Försvarsmaktens medarbetare ställs ibland inför omskakande situationer som får dem att tappa fotfästet i tillvaron. Här kan Svenska kyrkan lyssna och stödja, alternativt slussa vidare till motsvarande själavård inom andra religioner.

Det hör till Försvarsmaktens verksamhet att medarbetare hamnar i extremt svåra situationer. Hur väl man än har utbildats och tränats kan något rämna när man ställs inför mänskligt lidande och omöjliga moraliska dilemman.

Svenska kyrkan har stor erfarenhet av att handskas med livets stora frågor och har ställt sina resurser till Försvarsmaktens förfogande vad gäller militär själavård. Arbetet utgår från ett interreligiöst perspektiv, vilket betyder att arbetet sträcker sig över religionsgränserna. Även om Svenska kyrkan förstås har ett kristet perspektiv, utgår allt arbete med militär själavård från den religiösa mångfald som finns i Sverige, och kyrkan förmedlar gärna kontakt för bekännare av andra religioner. Till själavårdsarbetet hör även krisstöd samt etik- och moralfrågor. Själavårdsarbetet leds av Försvarsmaktens fältprost tillsammans med Högkvarterets stabspastor samt ett nätverk av pastorer från de större förbanden, däribland Marinbasen och Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling.

Lokalt vid Karlskrona tjänstgör amiralitetspastor (kyrkoherde) och amiralitetspredikant (komminister). Prästerna arbetar i Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling och tjänstgör i Amiralitetskyrkan, Ulrica Pia utöver arbetet vid garnisonen.

Logga Sveriges veteranförbund

Träffar för veteraner och andra intresserade

Välkommen till församlingshemmet sista måndagen i varje månad