Foto: Gustav Wennberg

Tydje kyrkogård

Kistgrav, Urngrav

Se dig om på Tydje kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Sammanfattning av Tydje kyrkogårds karaktärsdrag

Tydje kyrkogård har en ålderdomlig karaktär med de spridda gravvårdarna i gräsmattan samt den nästintill tomma slänten ned mot dess nordöstra hörn. På kyrkogården finns ett antal äldre liggande gravhällar som tillsammans med hantverksmässigt utförda gravvårdar och de mer moderna inslagen som tillkommit under 1900-talets senare hälft bidrar till att ge kyrkogården dess karaktär av en äldre landsbygds kyrkogård som brukats under flera århundraden. Flera gravvårdar tycks ha flyttats från deras ursprungliga platser, däribland en rektangulär gravvård som idag står uppställd längs den södra muren samt ett flertal som placerats innanför kättingen på en större familjegrav. Detta är en företeelse som är oerhört viktig för kyrkogårdens karaktär och då en av dessa gravvårdar sägs ha legat inne i den gamla kyrkan ger det dem ytterligare en dimension. Den gamla kyrkogårdsmuren som omgärdar kullen och grinden av smidesjärn är också viktiga delar av helhets karaktären.

Kyrkogården på kullen bäddas in av grönskande träd och buskar under sommarhalvåret. Denna vegetation omsluter kyrkogården och avskärmar i viss mån platsen från det omgivande jordbrukslandskapet. Detta i sin tur bidrar till att skänka kyrkogården ett lugn och en harmoni som är så viktig för dessa miljöer.

Kapellet och klockstapeln som byggdes under1950-talet visar att kyrkogården fortsatt hade betydelse för bygden trots att dess kyrka revs redan under 1800-talet. Dessa två byggnader ger liv till kyrkogården än idag. 

Utdrag ur Bevarandeplaner, Åmåls församling 2015. Text: Lina Rosell