Foto: Olle Isaksson

Tösse kyrka

Tösse nya kyrka och församlingshem

Se dig omkring i Tösse kyrka

Klicka här för att öppna panoramavy av kyrkans exteriör och interiör. Bilderna är tagna våren 2021. Välkommen in!

Se dig omkring på Tösse kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Tösse nya kyrka har föregåtts av Tösse gamla kyrka och Tydje kyrka. Vid 1800-talets början slogs de två socknarna Tösse och Tydje ihop, då vården av två kyrkor ansågs vara alltför betungande. Den sista gudstjänsten i Tösse medeltidskyrka hölls den 20 september 1812. Därefter tjänstgjorde 1700-tals kyrkan i Tydje som gemensam kyrka under åren 1812-48 innan Tösse nya kyrka här på Sörbölekullen kunde tas i bruk.
Tösse nya kyrka uppfördes av länsbyggmästaren i Värmland, Carl Salin från Henriksholm i Ånimskog, som också färdigställt Vårviks kyrka. Tösse kyrka blev enligt myndigheternas direktiv byggd i gulvitputsad sten med tidsenlig symmetrisk fasad, öppen lanternin och rymligt ljust kyrkorum. Ovanligt är dock kyrkans storlek, planformen med avfasade hörn, samt tornets placering på den södra långhusväggen. Med sin längd, cirka 45 meter, är Tösse kyrka en av stiftets största kyrkor.  
Som ett led i efterkrigstidens liturgiska förnyelse förvandlade arkitekt Rolf Bergh, vid restaureringen 1979, kyrkans mittparti till en ”lillkyrka” med lösa stolar vända mot ett fristående altarbord vid norra långhusväggen.

Sevärt inne
Koret i det stora nyklassicistiska kyrkorummet pryds av joniska kolonner, varav de mittersta bär upp en tempelgavel med inskriften ÄRA WARE GUD I HÖJDEN. I mitten finns ett förgyllt kors med svepeduk och törnekrona, vilket symboliser Kristus seger över döden.
Även predikstolen pryds av förgyllda reliefer i tidstypisk stil, bland annat med symboler för de teologiska dygderna; kors, hjärta och ankare.
Dopfunten i täljsten är av norsk typ och utgör tillsammans med en kyrkklocka från 1200-talet de enda bevarade resterna av medeltidskyrkans inventarier.
Vid lillkyrkans altare finns en applikation, utförd av konstnären Gunilla Nydahl, med ett motiv hämtat från psalmen Här en källa rinner. I kyrkorummet finns också två bonader utförda av textilkonstnären Ethel Halvar Andersson. Den ena symboliserar dopet och den andra ordets frö, som sås och blir till ett träd.

Kyrkogården
Kyrkogården i Tösse består av två åtskilda delar. Den äldsta är anlagd i sluttningen sydost om kyrkan medan den senare delen, väster om kyrkan, tillkom cirka 1975. Kyrkogårdarna omgärdas av naturstensmurar. Vid den gamla kyrkogårdsmuren mot söder finns ett smitt gravkors, en typ av gravvård som är en välkänd och betydelsefull del av Dalslands och stiftets kulturarv.   

Tösse Church
The last service was held in Tösse medieval church in 1812 when the two parishes Tösse and Tydje were joined together and the 18th century church in Tydje was used until 1848 when the new Tösse Church was taken in use. With its length of 45 metres it is one of the biggest churches in the diocese. The central part was transformed into a “little church” in the 1979 restoration.

Worth seeing inside
The middle Ionian columns in the choir support a pediment with the inscription GLORY BE TO GOD ON HIGH. In the middle is a gilded cross with a shroud and a thorn crown symbolizing Christ’s victory over death.

The pulpit is decorated with gilded reliefs of cross, heart and anchor.

The baptismal font of soapstone and a church bell from the 13th century are the only preserved objects from the medieval church.

The churchyard
Consists of two detached parts. The oldest part is on the slope south-east of the church.