Foto: Gustav Wennberg

Södra kyrkogården

Kistgrav, Urngrav, Minnesplats

Se dig omkring på Södra kyrkogården

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Sammanfattning av Södra kyrkogårdens karaktärsdrag

Södra kyrkogården har en mycket varierande karaktär som hänger samman med att kvarteren tillkommit och tagits i bruk vid olika tider. Delarna intill kapellet, i det nordvästra hörnet samt längs den gamla kyrkogårdens yttre gräns har en äldre karaktär med högre resta gravvårdar och en mängd grusgravar. Även de grusade gångarna bidrar till denna karaktär. De inre delarna av kyrkogården karaktäriseras i sin tur av rader med mindre gravvårdar av varierande ålder. I ett par kvarter finns rygghäckar och spår av att kvarteren tidigare fungerat som allmänkvarter där gravplatser tillhandahölls kostnadsfritt till samhällets mindre bemedlade.

I kyrkogårdens yngre delar är karaktären mycket homogen, med dels likformiga resta gravvårdar i jämna rader i gräsmattorna, dels liggande gravvårdar.

Kyrkogårdens kapell och klockstapel är stämningsskapande komponenter på kyrkogården. Deras arkitektur bidrar till att ytterligare definiera de olika tidsepokerna i kvarteren.

Kyrkogårdens många äldre lövträd, framförallt lind och bok, ger en lummig karaktär om sommarhalvåret. Till detta bidrar även de många häckar, såväl de som är en del av kyrkogårdens omgärdning som rygghäckarna inne i kvarteren. 

Utdrag ur Bevarandeplaner, Åmåls församling 2015. Text: Lina Rosell