Foto: Morgan Torger

Nygårds kapell

Nygårds kapell är sedan 1 april 2018 ett begravningskapell.

Se dig omkring i Nygårds kapell

Klicka här för att öppna panoramavy av kapellets exteriör och interiör. Bilderna är tagna våren 2021. Välkommen in!

Se dig omkring på Västra kyrkorgården

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Anläggandet av Åmåls västra kyrkogård och Nygårdskyrkan (numera Nygårds kapell) planerades under 1970-talet i samband med en planerad utbyggnad av bostadsbebyggelsen väster om staden. Kyrkan var tänkt som ett större gravkapell, men var förberett för att också kunna fungera som en stadsdelskyrka. Den byggdes 1981 på ett tidigare obebyggt område, som tidigare utgjort en del av egendomen Nygårds ägor. Av själva herrgårdsanläggningen återstår idag endast huvudbyggnaden från 1816, ett magasin från 1817 och en ladugård från 1905, vilka är belägna cirka 500 meter sydost om kyrkan. Nygårds kapell är placerad på en mindre skogsbevuxen höjd och till anläggningen hör också en klockstapel och fyra ekonomibyggnader. Kapellet är ritat av arkitekt Lars-Erik Havstad från Karlstad, och är i stort sett oförändrad sedan uppförandet. Den kännetecknas, såväl exteriört som interiört, av en sparsmakad arkitektur med rena raka linjer. Kapellet består av ett rektangulärt långhus i öst-västlig riktning med en utbyggnad mot norr som rymmer bårhus och ekonomiutrymmen.
Nygårdskyrkan var Dalslands yngsta kyrka och den enda av typen modern stadsdelskyrka. På västra gaveln finns en symbolisk snidad träskulptur av ”Den uppståndne Kristus”, tillverkad av konstnären Ingmar Lööf från Kristinehamn. Vid gavelspetsen mot öster finns också ett iögonfallande träkors som är placerat på korets taknock. Souterrainvåningen inrymmer samlingssal, kök, förråd samt bårhus. Även inredningen i kyrkorummet är sparsamt utformad men har synliga takstolar med fornnordiska drag. Strax norr om kyrkan står en traditionellt utformad klockstapel.

Sevärt inne
Altartavlan symboliserar livets träd med en sprucken kärna och en stam med grenar som bildar ett kors. Den är utformad av skulptören Ove Lindblom från Karlstad.

Kyrkogården
Kyrkogårdens norra, mer ianspråktagna del, är samtida med kyrkan medan det södra området tillkom tio år senare. Det norra området ligger tillsammans med kyrkan och klockstapeln på en skogbevuxen höjd medan mer öppen mark tar vid mot söder. Längs kyrkogårdens östra och norra sida slingrar sig Åmålsån och längst upp i norr finns en minneslund. 

The western churchyard of Åmål and Nygård Church
The church was built in 1981 on the grounds of the Nygård estate of which only the main building from 1816, a warehouse from 1817, and a cowshed from 1905 remain. The church lies on a small forested hill together with a bell tower and four farm buildings. It is the youngest church in Dalsland and the only one of the modern town district church type. On the western gable is a symbolical carved wooden sculpture of Christ Resurrected. On the eastern gable, on the roof ridge of the choir, is a conspicuous wooden cross. The basement houses a parish hall, kitchen, storeroom and mortuary.

Worth seeing inside
The altarpiece symbolizes the Tree of Life with a cracked stone and a trunk with branches forming a cross.

The churchyard
The northern part is contemporary with the church. Along the eastern and northern sides runs the Åmål stream and in the most northern part is a memorial grove.