Foto: Magnus Aronsson /IKON

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Åmåls församling!

Gudstjänsten står i centrum för all församlingsverksamhet. Det firas i alla församlingens kyrkor regelbundet. Söndagsgudstjänsterna kompletteras med vardagsgudstjänster såsom Taizémässor, skolgudstjänster och vardagsgudstjänster. En ofta återkommande och uppskattad form är musikgudstjänsten.

Konfirmander och unga ledare engageras i gudstjänstlivet i anslutning till undervisningen för dessa grupper. Familjegudstjänster i samarbete med barnverksamheten planeras och genomförs under höst- och vårterminer då verksamheten är i gång.

Kyrkliga handlingar (dop, vigsel, begravning) erbjuds alla kyrkotillhöriga. Dessa utgör församlingens största kontaktyta med både församlingsbor och andra.

Församlingens körer deltar ofta i gudstjänsterna.

Musikinstrumenten i kyrkorna ses över och viss nyanskaffning av pianopallar, notställ mm behövs.

 

I kalendern nedan kan du se när gudstjänst firas nästa gång. Välkommen!