Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick och nedan ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda inom Åmåls församling.

Följande gravskick finns på Åmåls kyrkogårdar. 

Om det står slut, så är det slut på nya gravar. Hör alltid med Kyrkogårdsförvaltningen.

Lista med gravskick i Åmåls församling Foto: Ulrika Halfvordsson

KISTGRAV

Kistgravplats är historiskt sett den vanligaste gravtypen. Kistgravplatser väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal. Gravsättning sker oftast direkt efter begravningsceremonin. Kistan bärs ut av ett bärarlag som sänker ner kistan i graven. När begravningsföljet lämnat kyrkogården ombesörjer kyrkogårdsförvaltningen att graven fylls igen och eventuella blommor läggs på gravkullen.

Gravbrev utfärdas som innehåller uppgifter om gravplatsen. Gravrättstiden är 25 år men kan förlängas.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsytan hålls i ett värdigt skick. Skötsel kan beställas av förvaltningen som då sköter om gravplatsen mot en kostnad.

URNGRAVPLATS

Urngravplats är mycket vanligt förekommande. Urngravplats väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal. Gravsättningen kan vanligtvis ske efter 2-3 veckor efter att begravningsceremonin har ägt rum och sker normalt i närvaro av anhöriga.

Efter begravningsceremonin fraktas kistan till krematoriet där kremerings sker.

Gravbrev utfärdas som innehåller uppgifter om gravplatsen. Gravrättstiden är 25 år men kan förlängas.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsytan hålls i ett värdigt skick. Skötsel kan beställas av förvaltningen som då sköter om gravplatsen mot en kostnad.

MINNESLUND

Minneslunden är ett gravskick av kollektiv och anonym karaktär. Här gravsätts askan efter avlidna, utan att dess läge markeras. Enskilda gravvårdar (ex. stenar, kors) och/ eller planteringar är inte tillåtna.

Gravsättning av aska sker vid tjälfri period av kyrkogårdsförvaltningen under värdiga former och utan närvaro av anhöriga.

Kyrkogårdsförvaltningen vårdar minneslunden och svarar för all plantering och skötsel. Vissna blommor, plastblommor, dekorationer och ljusrester tas bort av kyrkogårdsförvaltningen. Besökare får bidra till utsmyckning med snittblommor och ljus (ej marschaller).

Den som ordnar med begravningen/beställaren ska, innan gravsättning, skriva på ett medgivande om att askan ska gravsättas i namngiven minneslund. När gravsättningen är klar får beställaren ett minnesblad hemskickat.

ASKGRAVLUND

Askgravlund är ett gravskick av kollektivt karaktär utan gravrätt, men möjlighet till namnplatta. Här gravsätts askan efter avlidna, utan att dess läge markerats.

Kyrkogårdsförvaltningen ordnar en skylt för namn och årtal som monteras på gemensam plats. Kostnaden är 2000 kronor.

De som besöker askgravlunden får på anvisad plats smycka med lösa blommor och ljus ( ej marschaller). Kyrkoförvaltningen ansvarar för skötsel och all plantering i hela askgravlunden.

I 25 år kan partner/anhörig nyttja platsen. Efter 25 år kan nyttjandetiden förnyas ytterligare 25 år. Om den inte förlängs monteras skylten ned när tiden gått ut.                         

Den som ordnar med begravningen/beställaren ska, innan gravsättning, skriva på ett medgivande om att askan ska gravsättas i namngiven askgravlund. När gravsättningen är klar får beställaren ett minnesblad hemskickat.

ASKGRAVPLATS

Askgravplats är ett gravområde där askan efter den avlidna gravsätts på en bestämd plats. Kyrkogårdsförvaltningen utser en plats med begränsad gravrätt. Det finns utrymme för två gravsättningar i varje gravplats.

När det är dags för gravsättning får anhöriga gärna vara med. Askan gravsätts med egen urna eller med en askpåse. Askpåsen tillhandahåller kyrkogårdsförvaltningen.

Den som ordnar med begravningen/beställaren ska, innan gravsättning, skriva på ett medgivande om att askan ska gravsättas i namngiven askgravplats. När gravsättningen är klar får gravrättsinnehavaren ett gravbrev hemskickat.

Kyrkogårdsförvaltningen ordnar en gravvård med skylt för namn och årtal. Kostnaden för gravvård och skötsel är 9000 kronor och då ingår även disposition av gravvård.

Gravrätten gäller i 25 år. Efter 25 år kan gravrätten förnyas ytterligare 25 år. Om platsen inte förlängs återgår gravplatsen till kyrkogårdsförvaltningen.

De som besöker den egna askgravplatsen får smycka med lösa blommor, ljus (ej marschaller). Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel och all plantering inom gravområdet.

FAMILJEGRAV

Det finns kistgrav och urngrav, det är gravar med plats för en eller flera kistor eller urnor. Och oftast kallas för familjegrav då man kan gravsätta flera kistor och urnor. I samråd med kyrkogårdsförvaltningen så väljer man ut plats och hur många platser man har tänkt sig.

 

Gravbrev utfärdas som innehåller uppgifter om gravplatsen. Gravrättstiden är 25 år men kan förlängas.

Gravrättsinnehavaren bestämmer också vilka som får gravsättas där.