Foto: Gustav Wennberg

Fröskogs kyrkogård

Kistgrav, Urngrav, Minneslund

Se dig omkring på Fröskogs kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Sammanfattaning av Fröskogs kyrkogårds karaktärsdrag

Kyrkogården i Fröskog har delvis ålderdomlig och delvis ordnad och enhetlig karaktär. Den omger kyrkan på dess västra, östra och norra sida vilket innebär att den dels ligger på plan mark, dels i en brant slänt som terrasserats för ändamålet. Kyrkogården har en närmast rektangulär form och den kan med fördel delas i tre delar utifrån utformning och terräng. På kyrkogården finns områden med stor variation i gravvårdarnas utformning och ålder samt områden med mer enhetlig utformning trots varierande ålder. De många gravvårdarna och de stora monumentala familjegravarna från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal är viktiga för de äldre delarnas ålderdomliga karaktär. Bland dessa finns grusgravar med eller utan stenramar runt, häckomgärdade gravplatser samt gravplatser som omges av kätting mellan stenpollare. Det omgivande bylandskapet med äldre bostadshus, jordbruksmark och blandskog har miljöskapande värden för kyrkogården och träkyrkan.

De omgärdande kyrkogårdsmurarna av fältsten, med entréer och grönskande avtäckning, bidrar till det äldre intrycket. Trädkransen kring den äldsta delen, liksom de spridda träden och trädraderna i den terrasserade delen i öster, är mycket miljöskapande och har stor betydelse för hur kyrkogården upplevs av besökare. Till detta bidrar även de perenna växter som utsmyckar flera gravplatser så som vintergröna, kärleksört, funkia och rhododendron. Även de fritt växande ormbunkarna och de vårblommor (vitsippa, scilla, svalört och vårlök) som finns framförallt i den terrasserade delen av kyrkogården och kring kyrkan är en viktig del för dess upplevelse- och naturvärden. De hamlade lindarna och de klippta måbärshäckarna i den nya delen är väsentliga för dess ordnade och enhetliga karaktär.

Utdrag ur Bevarandeplaner, Åmåls församling 2015. Text: Lina Rosell