Foto: Morgan Torger

Fröskog

Fröskogs kyrka

Se dig omkring i Fröskogs kyrka

Klicka här för att öppna panoramavy av kyrkans exteriör och interiör. Bilderna är tagna våren 2021. Välkommen in!

Se dig omkring på Fröskogs kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Kyrkplatsen här vid Kristinedalsälvens utlopp i sjön Ärr har en lång historisk kontinuitet. En medeltida kyrka ersattes 1680 av en ny träkyrka, som brann ner 1728. Därefter timrades den nuvarande kyrkan upp.
Kyrkan stod klar 1730 och är relativt liten. Den har ett rektangulärt långhus med tresidigt koravslut och saknar torn.  Kyrkan är Dalslands enda som är klädd med träspån, och de rödmålade ekspånen är delvis ursprungliga. Långhusets tak är täckt med tjärade spån, medan sakristian och vapenhuset har skiffertak.
Efter ett blixtnedslag 1923 genomgick kyrkan en omfattande restaurering med avsikt att framhäva kyrkans 1700-talskaraktär. Idag framstår Fröskogs kyrka som en av stiftets bäst bevarade träkyrkor från 1700-talet.

Sevärt inne
Kyrkorummet präglas av den välbevarade barockinredningen. Det platta trätaket har målningar från 1739 av målarmästare Hans Georg Schüffner, Åmål. Denne var stiftets mest produktive kyrkomålare under 1700-talet och kallades allmänt för ”Guds målare på Dal och i västra Värmland”. Mot en bakgrund av bland annat akantusornamentik i gråtoner, visas här i avlånga eller runda fält centrala motiv från den bibliska historien.
De timrade väggarna är vitmålade med ett grått stänkliknande mönster, och kring fönstren finns dekorativa draperimålningar.
Altaruppsatsen och predikstolen är samtida med takmålningarna och utförda av bildsnidaren Nils Falk, Ånimskog. Altaruppsatsens nedre del visar en så kallad kalvariegrupp med Kristus på korset omgiven av Maria och aposteln Johannes. Den övre delen visar den uppståndne Kristus. På sidorna och krönet finns sju änglar med olika attribut.
Predikstolens korg pryds av evangelistfigurer mellan spiralvridna kolonner, och har en barriärförsedd trappa.
Här finns även ett par änglarna som bär upp psalmnummertavlor. Dessa utfördes på 1770-talet av den produktive bildhuggaren Isac Schullström. Till kyrkans bevarade 1700-talsinredning hör också de slutna bänkkvarteren. Ett bevarat processionskrucifix i limogesemalj minner om Fröskogs medeltida kyrka.

Kyrkogården
Den äldsta delen av kyrkogården ligger väster om kyrkan, och har utvidgats i omgångar. Den nedre kyrkogården mot öster tillkom på 1840-talet. På kyrkogården finns gravar med anknytning till järnbruksrörelsen i bygden, och ett flertal smideskors av hög kvalitet står strax söder om kyrkan.
Den fristående klockstapeln är troligen samtida med kyrkan.

Fröskog Church

A medieval church was replaced in 1680 with a church which burnt down in 1728. In 1730 the present church was built. It is the only church in Dalsland clad with wood shingles and is one of the best preserved 18th century wood churches of the diocese.

Worth seeing inside
The church room is characterized by the well preserved Baroque fittings. The flat ceiling has paintings from 1739 with motifs from the biblical history. The retable and the pulpit were made at the same time. The lower part of the retable pictures Christ on the cross flanked by Mary and John the Apostle. On the pulpit are two angels from the 1770s carrying hymn number boards. A well preserved procession crucifix of enamel comes from the medieval church.

The churchyard
The oldest part is west of the church. The graves here are influenced by the ironworks in the district and there are several wrought-iron crosses south of the church.