Foto: Gustav Wennberg

Edsleskogs gamla och nya kyrkogårdar

Kistgrav, Urngrav, Askgravplats (nya), Minneslund (nya)

Se dig omkring på Edsleskogs gamla kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Se dig omkring på Edsleskogs nya kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Sammanfattning av Edsleskogs gamla kyrkogårds karaktärsdrag

Kyrkogårdens ålderdomliga karaktär byggs upp av ett antal beståndsdelar som alla är viktiga på sitt sätt. De äldre gravvårdarna av mycket varierande karaktär samt gravkoret och stigporten visar kyrkogårdens historiska kontinuitet då de ställs mot de yngre mer moderna gravvårdarna. Till den ålderdomliga karaktären bidrar även stödmuren kring kyrkogården och trädkransen av lönn och ask innanför. De smala grusgångarna och de knuthamlade lindarna som kantar vissa av dem är ytterligare en del som bidrar till dess värden. De visar hur kyrkogården utvecklats sedan kyrkoruinen försvann och hur församlingen valt att gestalta denna del.
Viktigt för Edsleskog gamla kyrkogård är även kullen i dess mitt som till stor del består av tegel från den tidigare kyrkan som stått på platsen. Eftersom kullen är det enda som finns kvar av kyrkan är den viktig för att föra dess minne vidare. Även den minnessten som rest för att markera den gamla kyrkan är viktig för kyrkogårdens historiska värden men den ger även platsen ett upplevelsevärde för besökare som inte känner till platsens historia.
Delar av upplevelsevärdet finns även i de om våren blommande växterna så som scilla och vårlök som växer spritt i gräsmattan och längs stenramar. Dessa påminner om de tider då kyrkogårdarna fortfarande var vildvuxna ängar där blommor fick lov att sprida sig fritt.

Utdrag ur Bevarandeplan Åmåls församling 2015. Text: Lina Rosell

Sammanfattning av Edsleskogs nya kyrkogårds karaktärsdrag

Den lilla kyrkogården har en 1950/60-talskaraktär. De plana gräsområdena kring kyrkan, som delvis kantas av knuthamlade lindar, utgör huvuddelen av kyrkogården och här finns de likartade gravvårdarna som står i jämna rader. Dess ursprungliga karaktär kvarstår eftersom stilidealen inte förändrats i någon större utsträckning samt att kyrkogården ännu inte är fullbelagd och inte har utvidgats.
Andra element som bidrar till kyrkogårdens karaktär är trädkransen, trädraden och de klippta måbärshäckarna. Dessa ger kyrkogården en lummig och grön karaktär trots att det förekommer ytterst få planteringar i gravkvarteren. De är även dessa som gör att kyrkogården och kyrkan smälter in i det omgivande landskapet som består av blandskog och jordbruksmark. Kyrkogårdsmuren skapar en tydlig avgränsning av kyrkogården mot parkeringen och landsvägen utanför.

Utdrag ur Bevarandeplaner, Åmåls församling 2015. Text: Lina Rosell