Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Åmål

Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är bokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. 

Begravningsavgiften finansierar krematorier, begravningskapell och begravningsplatser. Den går också till lön för personal inom kyrkogårds-förvaltningen. Enkelt uttryckt används begravningsavgiften för att se till att alla människor, oavsett tro och samfundstillhörighet, får en värdig behandling när de avlidit.

 

VAD SOM INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN

 • Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år
 • Gravsättning
 • Lokal för förvaring och visning av stoftet
 • Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett med undantag för transporter för gravsättning utanför huvudmannens område.
 • Kremering
 • Lokal för begravningsceremonin utan religiösa symboler
 • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll, även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar
   

VAD SOM INTE INGÅR I BEGRAVNINGSAVGIFTEN

 • Kista och svepning
 • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och  visning av stoftet.
 • Annonsering
 • Kistdekoration
 • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
 • Minnesstund
 • Urna
 • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
 • Skötsel av gravplats.