Foto: Gustav Wennberg

Ånimskogs kyrkogård

Kistgrav, Urngrav, Askgravlund, Minneslund

Se dig omkring på Ånimskogs kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Sammanfattning av Ånimskogs kyrkogårds karaktärsdrag

Ånimskogs kyrkogård har delvis en ålderdomlig karaktär, delvis kvarter som tydligt uppvisar idealen från 1900-talets mitt. För den ålderdomliga karaktären som finns i kvartren kring kyrkan är framförallt de många äldre gravvårdarna viktiga. Likaså är kontrasten mellan dessa äldre gravvårdar, grusgravarna och de nyare inslag som tillkommit under 1900-talets senare hälft viktiga för att lyfta fram kyrkogårdens kontinuitet. Även kyrkogårdsmuren (som bitvis fungerar som stödmur för denna del), grindstolparna och grindarna prydda med ankare är viktiga för dess karaktär. Ytterligaren en betydelsefull del är grusgångarna som ger ett ålderdomligt intryck.

Den yngre delen i väster visar som sagt upp idealen från 1900-talets mitt. Av betydelse är dels helhets gestaltningen med gräsmattor avdelade med klippta avenbokshäckar och smala grusgångar, dels gravvårdarnas enhetliga utformning. Likaså har trädkransen av lind och allén av pelarek stor betydelse för kvarterens karaktär. Kyrkogårdsmuren som omger denna del är viktig då den knyter samman den yngre delen med den äldre delen av kyrkogården. Bårhuset som anlades i samband med den yngre kyrkogården är ett fint exempel på den tidens arkitektur och bidrar därmed till helhetsintrycket.

Vad gäller den yngsta delen med de ännu obrukade kvartren och askgravlunden har de en mycket mer modern karaktär även om gravkvarteret är enkelt gestaltat med gräsmatta och rygghäckar. Än så länge är det en öppen del av kyrkogården då häckar och träd ännu är inte hunnit växa sig höga.

Utdrag ur Bevarandeplaner, Åmåls församling 2015. Text: Lina Rosell