Foto: Mauri Simson

Åmåls kyrka

Öppen vardagar kl. 09.00-16.00

Se dig omkring i Åmåls kyrka

Klicka här för att öppna panoramavy av kyrkans exteriör och interiör. Bilderna är tagna våren 2021. Välkommen in!

Se dig omkring på Norra kyrkogården

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Området kring Åmålsåns mynning var tidigt en viktig handels- och marknadsplats och där uppfördes också den första kyrkan, vilken omnämns första gången 1379. På den medeltida kyrkplatsen uppfördes en ny stenkyrka 1669, vilken idag ägs av Åmåls kommun och används för profant bruk. Efter en förödande stadsbrand 1777 upprättades en stadsplan där mark reserverades för en ny kyrka här på berget norr om torget. Kyrkan uppfördes 1801- 06 i nyklassicistisk stil efter ritningar upprättade 1794 av Per Vilhelm Palmroth som var konduktör vid överintendentämbetet i Stockholm. Kännetecknande för kyrkan är tornets placering på södra långsidan - kyrkans huvudfasad mot staden. Mot norr byggdes 1965 en sakristia som i sin form anknyter till det intilliggande församlingshemmet. I övrigt är kyrkan utvändigt relativt oförändrad sedan byggnadstiden. Kyrkorummet har däremot genomgått ett flertal förändringar. Vid 1875-76 års renovering utvidgades koret och fick ett nytt stort fönster mot öster samt ny altarprydnad (idag placerad på södra läktaren). Samtidigt togs norra läktaren bort, det befintliga tunnvalvstaket ersattes av ett tredingstak och den nuvarande predikstolen tillkom. Vid renoveringen 1932-33, enligt program av arkitekt Gustaf Clason, omgestaltades åter koret genom att fönstret övertäcktes av en ny altartavla. Samtidigt förändrades predikstolen och taket byggdes om.    

Sevärt inne
Kyrkorummet präglas av den målningssvit som konstnären Olle Hjortzberg utförde under åren 1933-39. Altartavlan visar motivet ”På vandring mot den eviga staden”. Den flankeras av målningarna ”Du tillhör Guds rike” och ”Hem från första nattvardsgången”. På södra läktarbröstningen finns motiven ”Följ mig”, ”Låten barnen komma till mig” och ”Kommen till mig, I alla, som arbeten och ären betungade”. På orgelläktaren syns kung David flankerad av svenska psalmdiktare. På predikstolens korg visas en traditionell ikonografi med evangelisterna kring Kristus, och på trappräcket syns Ansgar, Birgitta, Olaus Petri och Nathan Söderblom.
I koret finns vidare änglar som bär psalmnummertavlor, utförda av skulptören Britta Nerman från Stockholm. Den medeltida dopfunten av täljsten har tidigare stått i Åmåls gamla kyrka.

Kyrkogården
Norra kyrkogården ligger på västra sidan av Karlstadsvägen. Den äldsta delen i söder härrör från 1800-talet och den har utvidgats 1930 mot nordost och 1955 mot nordväst. 

Åmål Church
The first church, first mentioned in 1379, was built at the mouth of the Åmål river which was an important trade and market place. A stone church, now owned by the community of Åmål and in profane use, was built here in 1669. After the big city fire in 1777 a new church was built in neo-classic style in 1801-06 on the hill north of the square. Characteristic of the church is that the tower is placed on the south long side.

Worth seeing inside
The church room is dominated by the paintings from 1933-39. The altar piece pictures “On the way to the eternal city” and are flanked by “You belong to God’s kingdom” and “Home from the first communion”. In the choir are angels carrying hymn number boards. On the organ loft is King David flanked by Swedish hymn poets. The medieval baptismal font of soapstone comes from the old church.

The churchyard
The oldest part in the south is from the 19th century.